Naturvern

2019

Vern av Øystesevassdraget

Regjeringen fremmet 7. desember 2018 Prop. 35 S (2018-2019) om vern av Øystesevassdraget. Dette er en sak KrF har arbeidet for i mange år, og denne gangen sluttet en samlet komite seg til vern av hele vassdraget.

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73635

2018

Supplerende nasjonalparkplan

5. april 2018 fremmet KrF og SV er representantforslag, dok 8:185 S (2017-2018) om en ny supplerende nasjonalparkplan.  Forslaget gikk ut på  å be regjeringen legge frem en supplerende nasjonalparkplan for Stortinget innen 2020, med forslag til nye nasjonalparker, og med vurdering av utvidelse av eksisterende nasjonalparker, som kan sikre at et representativt utvalg av norsk natur blir vernet som nasjonalparker. Forslaget ble ikke vedtatt. H, Frp,V og Sp stemte mot.

Regjeringen delte langt på veg intensjonen i forslaget, men foretrakk sin egen modell med fylkesvise supplerende verneplaner. KrF har imidlertid ved denne og flere anledninger anført at en samlet plan basert på en helhetlig vurdering av behovet for vern som nasjonalpark sikrer hensikten best.

Du kan lese mer om saken her:  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71754

Vern av Øystesevassdraget

22. mars 2018 fremmet representanter for SV, Ap og Mdg et representantforslag, dok 8:90 S (2017-2018) om vern av Øystesevassdraget.

Dette er en sak KrF har kjempet for lenge. Øystesevassdraget har unike kvaliteter som et av de få sammenhengende vassdragene fra fjord til fjell i Hordaland. Det har dermed klare naturvernkvaliteter. Det er også et mye brukt turområde og anses svært viktig for reiselivet.

I mellomtiden fra forrige behandling i Stortinget, på slutten av forrige periode, har Venstre fått gjennomslag i regjeringsplattformen for å innlemme hele vassdraget i verneplan for vassdrag. Regjeringen har varslet at denne saken kommer til Stortinget når departementet er ferdige med forberedelsene. KrF valgte likevel å støtte et forslag om at denne saken må fremmes snarest råd.

Forslaget falt mot regjeringspartienes og Sps sine stemmer, men blir likefullt altså realisert.

Mer om denne saken, finner du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70582

Nærnaturlov

Miljøpartiet De Grønne fremmet 10. oktober 2017 et representantforslag om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor, dok 8:28S (2017-2018). Forslaget ble ikke vedtatt, og KrF gikk også imot det. KrF mente dette helt klart hører til bestemmelser som skal tas i den enkelte kommune.  Kommunene har et ansvar for å forvalte naturområdene sine helhetlig og også legge vekt på nærnaturen og de kvalitetene som ligger i den.

Mer om saken finner du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69735