Naturmangfold

2019

Stoppe insektdøden

Miljøpartiet De Grønne fremmet 5. mars 2019 representantforslag 88S (2018-2019) om å stoppe insektdøden.

KrF var saksordfører og var helt enig med forslagsstiller om intensjonen med forslaget, men viste til at mange av tiltakene som blir foreslått er igangsatt eller under planlegging. Andre rommer i seg heile politikkfelt, og kan ikke avklares gjennom et representantforslag. 

KrF har sterkt eierskap til denne saken ettersom vi i 2015 fremmet  representantforslag 6 S (2015–2016) om nasjonal strategi for bier og pollinering, som førte til at fattet følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter.» Strategien forelå i 2018, og det er med utgangspunkt i den regjeringen arbeider videre med saken.

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=75302

Fra behandlingen av vårt forslag:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63587

Regjeringens oppfølging, inkl videre link til pollinatorstrategien:

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/hvorfor-er-insektene-sa-viktige/id2645758/

2018

Villaks i Hardanger

1. februar 2017 fremmet MDG et representantforslag (dok 8:37 S (2016–2017)) om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørett i Hardanger.

Forslaget hadde budsjettkonsekvenser, og selv om KrF støttet intensjonen, kunne vi ikke votere for dette, iht samarbeidsavtalen med regjeringen.

Vi fremmet i stedet et forslag om å be regjeringen belyse saken på nytt i forslaget til statsbudsjett for 2018 og tilstrebe å finne dekning for nødvendige etableringskostnader der. Dette fikk bare KrFs og Vs stemmer. Forslaget ble vedlagt protokollen. Mer om saken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67844

Nasjonalparkforslag Østmarka og Preikestolen

1.mars 2016 fremmet representanter fra Ap, V, SV og Mdg et representantforslag (Repr.forslag 59 S (2015-2016)  om opprettelse av nasjonalpark i Østmarka og ved Preikestolen. KrFs standpunkt var at man burde komme tilbake til saken i forbindelse med supplerende nasjonalparkplan. Representantforslaget ble vedlagt protokollen. Mer om saken her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=64958&dnid=1

 

Friluftsliv

Regjeringen la 11. mars 2016 fram Stortingsmelding 18 (2015-2015) om friluftsliv, med tittelen «Natur som kilde til helse og livskvalitet».

Det var stort sett tverrpolitisk enighet i behandlingen av denne meldingen. KrFs representant fikk gjennomslag for utvidelse av skjærgårdstjenesten til andre deler av landet.

Mer om behandlingen om friluftsmeldinga her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64509Forurensing fra plast

Forurensing fra plast er et betydelig miljøproblem også internasjonalt. 3. februar 2016 fremmet Miljøpartiet De Grønne et representantforslag om en internasjonal konvensjon for å begrense utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade fra plast, dokument 8:48 S (2015-2016). Forslaget er vedlagt protokollen. KrF er positive til dette, men på bakgrunn av tidligere vedtak, er regjeringen godt i gang med å følge opp dette, og har har løftet på FNs miljøforsamling som fant sted i Nairobi i mai 2016 (UNEA 2). På den bakgrunn sluttet KrF seg til flertallet, alle unntatt MDG, og vedla forslaget protokollen.

Mer informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fns-arbeid-mot-marin-forsopling-far-ti-millioner-kroner/id2501763/

Samme dag fremmet Venstre representantforslag om mikroplast. Det ble vedtatt å be regjeringen fremme forslag med sikte på å forby mikroplast i kroppspleieprodukter, samt å fremme en handlingsplan mot mikroplast etter at en tiltaksanalyse er gjennomført. Stortingets vedtak var enstemmig.

 Natur for livet

Regjeringen la 18. desember 2015 fram St. meld. 14 (2015-2016) om naturmangfold med tittelen «Natur for livet». Den ga et tydelig bilde at forsterkede utfordringer siden forrige naturmangfoldsmelding ble behandlet 14 år tidligere. Stortingets behandling resulterte i at det skal settes et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 prosent  av skogarealet. Det skal utarbeides en plan for marine verneområder.  Regjeringen skal så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden, og varsle Stortinget om dette på egnet måte.  Regjeringen skal revidere de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert fjerde år, samt komme tilbake til Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode.  Det ble også vedtatt at det skal utarbeides en handlingsplan for sjøfugl. Et stort flertall i Stortinget samlet seg bak mange av vedtakene, mens flere vedtak var mot regjeringspartienes stemmer. For nærmere oversikt over forslag og stemmegivning se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64248

KrF var svært tilfreds med behandlingen, og vurderer at man har et godt grunnlag for å jobbe målrettet med naturmangfold. KrF stemte imidlertid mot noen forslag som blant annet ville rammet skogbruksnæringen hardt, og som etter partiets syn var for unyansert, som for eksempel automatisk vern av skog over 160 år og meldeplikt for hogst. Alle bortsett fra SP støttet et langsiktig målsetting på vern av 10 prosent skog. Det frivillige vernet har vist seg svært vellykket og skal fortsatt være den linjen man skal følge.

KrF trakk særlig fram dette og fremmet forslag om at erstatningsordningene for skogvern skulle suppleres med en mulighet for årlig erstatning, basert på tilvekst, slik vi har programfestet i flere perioder. Marint vern er også et sentralt anliggende for KrF, og man fremhevet de sårbare havområdene rundt Svalbard.

Referat fra Stortingets debatt se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2015-2016/160523/