Forvaltning av myr

 

24. mars 2015 fremmet Venstre et representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge. (Dokument 8:78 S (2014–2015)).

Myrene er viktige naturtyper både for naturmangfold og for økosystemtjenester som lagring av klimagasser, flomdemping og friluftsliv. Forslaget gikk ut på å be om en stortingsmelding om myr. Stortingsmeldingen skulle drøfte hvordan mer myr kan vernes og restaureres, og hvordan man unngår at flere myrer ødelegges av utbygging og drenering.  Man ønsket også å gjenoppta arbeidet med revisjon av nydyrkingsforskriften, og sikre at forskriften stiller krav om vurdering av klimahensyn, revidere Skogloven for å hindre grøfterensk på tidligere forsøkt grøftede myrer, og

sørge for at forskrift om konsekvensutredninger gir krav om konsekvensutredning for alle torvuttak, ikke bare de som er over 1 500 dekar.

KrF støttet Venstres forslag. I Stortinget fikk regjeringspartiene H og Frp flertall sammen med SP om å ikke be om en egen stortingsmelding, men komme tilbake til saken som en del i stortingsmelding om handlingsplan for naturmangfold, stortingsmelding om landbruk og stortingsmelding om skog- og trenæring gjøre en vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til myr..  Det ble vedtatt å be regjeringen snarest mulig sørge for at forskrift om konsekvensutredninger også gir krav om konsekvensutredning for torvuttak under 2 mill. m³ eller på myrarealer under 1 500 dekar.