Motorferdsel i utmark

Motorferdsel –catskiing

Regjeringen la 5. april fram Prop 83 L (2016-2017) om endringer i motorferdselsloven og etablering av forsøksordning for catskiing. KrF gikk imot dette av hensyn til å unngå unødig støy og redusere faren for skred og ulykker. Bare SV og Mdg støttet oss på dette, og lovendringen ble vedtatt. Forslaget var også frarådet av Miljødirektoratet. For mer informasjon: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68486

Tidligere arbeid:

24. april 2014 fremmet Ap og Venstre et felles representantforslag Dok 8:63 S (2013-2014) om å avslutte den utvidede forsøksordningen med ny forvaltning av motorferdsel i utmark, og at regjeringen snarest mulig skulle legge fram forslag til endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som sikrer økt lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer inntatt i loven, slik at en endring av loven kan bli rettskraftig så snart som mulig. Bakgrunnen for forslaget var at regjeringen parallelt med iverksettelse og utvidelse av forsøket med økt lokal forvaltning av motorferdsel i utmark, hadde startet arbeidet med et høringsbrev om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tanke på etablering av løyper for fornøyelseskjøring på vinterføre. Regjeringen la opp til gjennomføring av en permanent lovendring før forsøksordningen var avsluttet og evaluert. Forslagsstillerne viste til betydelig usikkerhet om hvorvidt utvidelsen av forsøksordningen var i tråd med intensjonen i forsøksloven.

Da saken ble debattert og votert over i Stortinget 19. juni varslet klima- og miljøvernministeren fra talerstolen at regjeringen ville følge forslagsstillernes anmodning om å avbryte forsøket. Samtidig varslet statsråden at regjeringen ville ta sikte på å sende et forslag til lovendring ut på høring i midten av juli.