Miljøklagenemnd

2019

Miljøklagenemnd

SV fremmet 9. april 2019 dok 8:112 S, der man ber regjeringen utrede en miljøklagenemnd, med sikte på å opprette en slik.

KrF mente, som flertallet, at klagerett og domstolsprøving i miljøsaker allerede er ivaretatt, og ser det ikke som hensiktsmessig med et særorgan for miljøklager.

Mer om denne saken kan du lese her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=75783