Markaloven

Om rett til erstatning

Markaloven

Regjeringen la 15. april 2016 fram forslag til endringer i markaloven, som hjemler rett til erstatning, Prop. 92 L (2015-2016). I proposisjonen foreslo regjeringen å endre vernebestemmelsen i markaloven slik at grunneier får samme rett til erstatning som ved vern etter naturmangfoldsloven. Den manglende erstatningsmuligheten i markaloven har gjort det vanskelig å verne viktige friluftsområder, som ikke har kvaliteter som gjør det aktuelt å verne dem etter naturmangfoldsloven. Vernerestriksjonene er i praksis så like at det også fremstår som urimelig å ikke likebehandle med tanke på erstatning. KrF støttet lovendringen i likhet med alle partiene, bortsett fra SP.