Markaloven

Om rett til erstatning

2018

Bymarka i Trondheim

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fremmet 8. november 2018 representantforslag  38S (2018 – 2019) om å be regjeringen utforme forslag til en egen lov for å ta vare på Bymarka i Trondheim etter mal fra markaloven.

Bare forslagstillerne støttet forslaget. KrF fremhevet at dette tilhører lokaldemokratiet, og at Oslomarka står i en særstilling.

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=74008

Endringer i markaloven

Regjeringen fremmet 9. november 2018 Prop 11L om endringer i markaloven (justering av markagrensen mm.)

KrF støttet forslaget om å ta ut noen området og tilføre noen nye. I praksis blir antal dekar som omfattes av loven tilnærmet det samme.

Bruk av elsykkel ble et stridsspørsmål og KrF var innstilt på å avgrense det til grusa veger i marka, men gikk for at dette skjer i forskrifts form, slik at vi får samme rettslige regulering i Oslomarka som i resten av landet.

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73619

2016

Markaloven

Regjeringen la 15. april 2016 fram forslag til endringer i markaloven, som hjemler rett til erstatning, Prop. 92 L (2015-2016). I proposisjonen foreslo regjeringen å endre vernebestemmelsen i markaloven slik at grunneier får samme rett til erstatning som ved vern etter naturmangfoldsloven. Den manglende erstatningsmuligheten i markaloven har gjort det vanskelig å verne viktige friluftsområder, som ikke har kvaliteter som gjør det aktuelt å verne dem etter naturmangfoldsloven. Vernerestriksjonene er i praksis så like at det også fremstår som urimelig å ikke likebehandle med tanke på erstatning. KrF støttet lovendringen i likhet med alle partiene, bortsett fra SP.