Luftforurensing

Radioaktivt avfall

31. mai 2016 fremmet MDG et representantforslag (Representantforslag 100 S (2015-2016) om trygg håndtering av radioaktivt avfall. Mer om behandlingen her:  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65806

KrF støttet intensjonen i forslaget 100 prosent og var en del av komiteens flertall som la opp til at regjeringen skal legge fram et forslag om organisering av arbeidet med oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og fremtidig dekommisjonering av de norske reaktorene, samt plan for avfallshåndtering og finansiering. Forslaget må ivareta behovet for trygge løsninger og framdrift i arbeidet, som også inkluderer en trygg løsning for mellomlagring av norsk atomavfall.

Lokale virkemidler for å redusere luftforurensning

Det er ingen tvil om at luftforurensning er et stort problem i mange byer og at dagens luftforurensningsnivåer i flere byer og tettsteder i Norge bidrar til helseproblemer. Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer luftforurensning til å være en av de viktigste risikofaktorene med hensyn til for tidlig død og uønskede helseeffekter. Den største kilden til lokal luftforurensning i Norge er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv særlig fra bruk av piggdekk, og dekkslitasje.

Derfor var KrF glad for at en samlet komite gikk inn for å be regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å opprette lavutslippssoner. I tillegg stemte flertallet også for et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med forslag til virkemidler som i storbyene kan begrense bilbruk på riksveiene i perioder der luftforurensningen er høy. En eventuell hjemling av en slik rett må innrettes på en måte som sikrer mobilitet og fremkommelighet for samfunnsviktig transport. Her stemte Frp og H imot.