Kulturminnevern

Sterkere statlig medvirkning til vedlikehold av verneverdige kirker

30. april 2015 fremmer Sp og KrF et representantforslag om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker, dokument 8:110 S (2014–2015). Stortinget vedtok å be regjeringen i henhold til sektorprinsippet, utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650, kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen i strategiarbeidet vurdere om det bør opprettes bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens «Stavkirkeprogram», innenfor rammen av dagens sektoransvar. Et enstemmig storting sluttet seg til dette.

KrFs Rigmor Andersen Eide var saksordfører for saken og foreslo også at Stortinget skulle regjeringen utrede om et eget fond for statlig medvirkning til vedlikehold av historiske kirkebygg kan være hensiktsmessig, herunder omfang, kapital og forvaltningsregime for et slikt kirkelig kulturminnefond. Dette fikk imidlertid ikke flertall, da H, Frp og V stemte mot. For mer informasjon se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=62617

Samlet gjennomgang av viktige kulturminner

21. oktober 2015 fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner og fremme en sak for Stortinget om en helhetlig plan for ivaretagelsen av landets viktige kulturminner, dokument 8:112 S. Forslaget ble vedlagt protokollen. KrF hadde saksordfører for saken og fant det prisverdig at Ap holder trykk på denne saken, men at det ikke er lenger siden enn tre år at Stortingsmelding 35 (2012-2013) var til behandling, og at man da gjennomførte en full gjennomgang av saksfeltet. Komiteen ba regjeringen komme tilbake med en gjennomgang av måloppnåelsen og konkretisere vegen videre i forbindelse med statsbudsjettet.