Klimapolitikk

Representantforslag fra MDG om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen

Forslaget fra MDG våren 2017 inneholdt ulike forslag til endringer av norsk oljepolitikk. KrF mente det var lenge siden forrige petroleumsmelding var til behandling i Stortinget, og mye har endret seg på disse årene. Både det kraftige fallet i oljeprisen og Paris-avtalen har langsiktig innvirkning på norsk petroleumsvirksomhet, og oppdatert kunnskap er viktig for å kunne føre riktig petroleumspolitikk. KrF mente derfor at det kunne være fornuftig med en ny petroleumsmelding som behandler alle sider av en norsk petroleumspolitikk på en grundig måte, og støttet dette. Utover dette tok ikke KrF stilling til eventuelle endringer i norsk petroleumspolitikk på det tidspunktet

 

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-258s.pdf

 

Lavutslipp i nærskipsfarten

4. juni 2015 fremmet representanter fra Arbeiderpartiet et representantforslag om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten, Dokument 8:126 S (2014–2015).  Det ble vedtatt flere forslag - hvor regjeringen bl.a. skal legge fram forslag til tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten, samt forslag om å sørge for at det stilles strenge krav til støy og utslipp av NOx- og partikkelutslipp i anbudsprosesser. For mer detaljert oversikt over vedtakene: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=62907

Lovhjemmel for lavutslippsoner

18. desember 2015 fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag om lovhjemmel for lavutslippssoner i kommuner med høy lokal luftforurensing, Dokument 8:35 L (2015-2016), Forslaget ble enstemmig vedtatt. Som en konsekvens av dette ble vegtrafikkloven endret slik at § 13 nytt åttende ledd skal lyde: «Med samtykke fra departementet kan en kommune for å begrense miljøulemper fra vegtrafikken innføre lavutslippssone i et fastsatt område. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om plikt til å medbringe dokumentasjon av kjøretøyets utslippsnivå, rett til å kreve opplyst og å lagre kjøretøyinformasjon og informasjon om eier og bruker mv. til bruk i betalings- og kontrollsammenheng, herunder rett til å kreve bruk av elektronisk enhet om bord i motorvogn for elektronisk identifikasjon. Departementet kan gi bestemmelser om gebyr for kjøring i sonen, tilleggsgebyr for brudd på bestemmelsene, og bestemmelser om håndheving og bruk av inntekt av ordningen.» Mer om Stortingets behandling: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64253

Ratifikasjon av Parisavtalen

Regjeringen la 29. april 2016 fram prop 115 S (2015-2016) om samtykke til ratifisering av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992. Et samlet storting samtykket til dette. KrF støttet også et forslag om at Stortinget ber regjeringen legge til grunn at Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp fra og med 1. januar 2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid. Dette siste var mot regjeringspartienes stemmer. Mer om Stortingets behandling:   https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65501

Pressemelding fra Rigmor Andersen Eide om en historisk dag for norsk klimapolitikk: https://www.krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/historisk-dag-for-norsk-klimapolitikk/

Klimapoltisk redegjørelse

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen holdt 12. mai 2016 en klimapolitisk redegjørelse for Stortinget: https://www.regjeringen.no/contentassets/58b846709f73473f8a15a048ceef1094/klimaredegjorelse_parisavtalen_stortinget120416.pdf

- Vi har lenge sagt at vi er den generasjonen som kan gjøre noe med klimaendringene. Det er riktig, og det står mye på spill. Derfor hadde jeg forventet mer konkrete handlingssignaler fra regjeringen i dag, sa Rigmor Andersen Eide. Les mer: https://www.krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/klimainnsats-er-jobb-nummer-en/

KrF hadde på forhånd samtykket til at det var hensiktsmessig med en slik redegjørelse på dette tidspunkt.

Representantforslag om klima

Våren 2016 ble det fremmet flere representantforslag om klimamålene.

3. februar 2016 fremmet Sosialistisk Venstreparti om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020, dok 8:50 (2015-2016).  Det ble - mot regjeringspartienes stemmer - vedtatt å be regjeringen sikre realisering av minst ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020.  Videre ble det vedtatt å be regjeringen stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt, samt å stimulere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull. Et mindretall bestående av KrF, V, SV og MDG ville også be regjeringen vedta pålegg om å benytte kraft fra nettet ved Hammerfest LNG på Melkøya eller kraft fra gasskraft kombinert med CO2-fangst og lagring.

3. februar fremmet også SV et representantforslag om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris, dokument 8:49 S (2015-2016). Forslaget er vedlagt protokollen. For KrF var det viktig i den anlending å jobbe for at det ikke skulle tildeles blokker i 23. konsesjonsrunde i det omstridte og uavklarte området opp mot iskanten. KrF sto også inne i et forslag, i tråd med programmet, om å stanse tildelingen av forhåndstildelte leteområder (TFO). KrF har en reell mellomposisjon her. Samtidig som man er restiktiv, særlig i sårbare områder, mener man det er realistisk og riktig at det foregår oljevirksomhet i flere tiår ennå.

4. februar 2016 fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag, dok 8:51 (2015-2016) om tiltak for å redusere klimagassutslipp. Dette forslaget ble sett i sammenheng med behandlingen er energimeldingen (se egen omtale). Arbeiderpartiet fremmet en lang rekke forslag, og flere av disse ble ivaretatt ved behandlingen av energimelding. Konkret i denne saken ble det enstemmighet om at Stortinget ber regjeringen i utarbeidelsen av ny klimalov om årlig å synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene innenfor ikke-kvotepliktig sektor, og hvilke type tiltak som vil være nødvendig for å nå disse målene. Klimalov har som kjent vært et virkemiddel KrF har fått gjennomslag for.

18. juni 2015 fremmet Venstre et representantforslag om energieffektivisering på norsk sokkel, dok 8:145 S (2014-2015).  Forslaget ble vedlagt protokollen. KrF støttet forslaget. Mer om saken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63047

Tiltak for å nå klimamålene i 2020

Våren 2015 fremmet SV 29 tiltak for å følge opp Miljødirektoratets anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020, (Innst. 147 S (2014–2015)). Forslagene var plukket fra Miljødirektoratets rapport: «Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken.»

Vi mente mange av tiltakene burde bli gjenstand for en langt grundigere behandling for å sikre at forslagene på best mulig måte blir utformet etter hensikten. Vi foreslo derfor å be regjeringen gjennomgå tiltakene som skisseres i Miljødirektoratets og fremme konkrete forslag til hvordan de enkelte tiltakene kan gjennomføres. Dette fikk kun KrFs stemmer. Komiteen klarte å bli enige om 5 tiltak. Det var noen skritt, men langt fra nok.

  • Stortinget ber regjeringen legge fram et lovforslag som forbyr bruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. Regjeringen bes også vurdere å utvide forbudet til også å omfatte topplast.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.
  • Stortinget ber regjeringen i samarbeid med havneeierne lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner, herunder finansiering og virkemidler for å oppnå dette.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en statlig hydrogenstrategi, og sørge for at støtteordningene til hydrogen opprettholdes i Enova.
  • Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om hvordan fossil energibruk i Norge kan erstattes med fornybare energikilder som tilpasning til lavutslippssamfunnet.