Klimabudsjett

 

2. april 2014 fremmet Heikki Holmås og Snorre Valen fra SV et representantforslag om klimabudsjett Dok 8:48 S (2013–2014). I forslaget bad de regjeringen, i forbindelse med kommende statsbudsjetter, legge frem et klimabudsjett som viser hvordan regjeringen har tenkt å nå klimamålene for 2020, 2030 og frem mot 2050 og hvordan budsjettet påvirker Norges klimautslipp.

Forslagsstillerne viste til at Miljødirektoratet i mars 2014 ga ut en rapport der de viser at Norge ligger dårlig an for å nå klimamålene. Rapporten viser at klimatiltakene som er satt i gang siden 2007 vil redusere utslippene med mellom 5,3 og 6,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Det betyr, ifølge Miljødirektoratet, at det vil være et gap på åtte millioner tonn utslipp av klimagasser i 2020 når en regner med forventet utvikling av utslipp.

Forslagsstillerne viste til at man må få en bedre oversikt over hvilken innvirkning politikken har på de norske klimagassutslippene, og hvor mange tonn CO2 vedtatte og planlagte klimatiltak vil reduseres, dersom Norge skal nå klimamålene.