Karbonavgift til fordeling

Representantforslag fra MDG om klimabelønning (karbonavgift til fordeling)

MDG foreslo i forslaget høsten 2016 at fremtidige klimaavgifter skulle betales tilbake til skattebetalerne etter en flat sats. Dette ville innebære at de som forurenset mye og betalte mye avgifter kom dårligere ut enn de som forurenset lite og betalte inn lite. KrF mente, sammen med flertallet, at det må ligge varsomhet til grunn for innføring av noe som kan bidra til en oppstykking av skatte- og avgiftssystemet og fremme kamp mellom særinteresser. På lengre sikt kan en konsekvens av dette være svekket oppslutning rundt et helhetlig skatte- og avgiftssystem, og gjøre det vanskeligere å finansiere viktige samfunnsgoder. KrF er enig i at det er viktig å tenke nytt rundt avgifter for å klare å redusere utslippene av klimagasser, men mener denne modellen kan gjøre det vanskeligere å finansiere viktige satsinger som er nødvendig for å klare overgangen til et lavutslippssamfunn. Videre kan denne modellen i sin rene form være svært distriktsfiendtlig, siden alternativene er færre i distriktene og derfor vil kostnaden øke mest for mennesker som bor utenfor de store byene.

 

Mer om saken:

 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-034s.pdf