Forvaltningsplan for Norskehavet

2017:

Forvaltningsplanen for Norskehavet ble oppdatert våren 2017. Grunnet behandling sent i sesjonen er det KrFs oppfatning at det burde vært mer tid til denne behandlingen. KrF fokus var sårbare områder og iskanten. Det ble flertall for ikke å iverksette petroleumsvirksomhet, inkludert leting og seismikkskyting i Froan/Sularevet og Iverryggen, fram til en helhetlig marin verneplan for alle de norske havområdene er lagt frem for Stortinget, samt at en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Det henvises for øvrig til innstillingen, men bemerkes at noen partier endret posisjoner i salen etter at innstilling var avgitt

Mer om saken: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-455s.pdf