Energimerking

Energimerking av bygg

KrF gikk i Innst. 192 S (2014-2015) i mot et forslag om å endre energimerkeordningen slik at også bygninger tilknyttet fjernvarmenett skal kunne oppnå energikarakter A. Kun Sp og SV stemte for forslaget. I dag er det ikke noen praktiske hindringer for at et bygg med fjernvarme kan få energimerke A. Man må da bygge et bygg som er tilstrekkelig energieffektivt slik at brukeren av bygget må kjøpe lite energi for å varme opp og å drive bygget. Det skal i dag være over 150 bygg med fjernvarme som har karakteren A.

For KrF er det viktig at energimerkeordningen gir eiere og eventuelle kjøpere et mest mulig riktig bilde av en bygnings energibruk og -kostnader. Det er viktig å ha en objektiv ordning for at forbrukerne skal ha tillitt til ordningen. Dersom det skulle bli lettere å få karakteren A ved bruk av fjernvarme, er vi redd dette vil føre til at utbyggere mister incitamentet for å bygge energieffektivt.

En samlet komite gikk inn for å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om virkemidler for å fase ut fossil olje i fjernvarme og gjøre fjernvarme mest mulig ressurseffektiv.