Elsertifikater

Elsertifikater – første kontrollstasjon

Stortinget har behandlet i vårsesjonen 2015 regjeringens forslag til endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon), Prp 97 L (2014-2015). Proposisjonen innholder forslag til endringer i lov om elsertifikater og inngår i den første kontrollstasjonen under den norsk-svenske elsertifikatordningen.

Lovendringsforslaget innholder tre hovedelementer: Det forslås å utvide overgangsordningen. Detforslås en justering av elsertifikatkvotene i tråd med Norges forpliktelse etter avtalen mellom Norge og Sverige om et felles elsertifikatmarked. Og det foreslås en forlengelse av sluttdatoen for når anlegg må være idriftsatt for å kvalifisere for rett til elsertifikater. I tillegg foreslås enkelte andre, mindre endringer i loven.

Regjeringens forslag ble vedtatt - med unntak for forslaget til § 8 første ledd, bokstav b. Et forslag fra Kristelig Folkeparti og Venstre om å inkludere kraftverkene med installert effekt over 10 MW, og med byggestart i perioden 1. januar 2004 - 7. september 2009, i utnyttelsen av overgangsordningen, ble vedtatt.

Bakteppet for at denne saken var kraftkrisen tidlig i dette århundre. Grønne sertifikater, eller el-sertifikater var ment som et markedsbasert støttesystem for å framskynde utbygging av fornybare energikilder. Produsenter av fornybar kraft skulle få inntekter av å selge sertifikater til forbrukerne i tillegg til salg av strømmen. Etter mye om og men, ble ordningen vedtatt. KrF initierte dette i Bondevik 2 og støttet dette. Ordningen var ikke på plass før i 2012.

Ved Stortingets behandling, ble det ryddet opp i urimelighet i forhold til kraftverk som falt utenfor ordningen fordi de har en produksjon på over 10MW installert effekt. De igangsatte bygging på bakgrunn av signalene fra daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs – og i disse signalene inngikk ikke denne begrensningen. Tre kraftverk som ble nybygd på bakgrunn av blant annet sterke politiske føringer om at de ville få del i et grønt sertifikatmarked – senere kalt el-sertikatmarked – blir sittende igjen med «Svarteper».

For å rette opp i dette, fremmet KrF og Venstre forslaget «Stortinget ber regjeringen inkludere kraftverkene med installert effekt over 10 MW, og med byggestart i perioden 1. januar 2004-7. september 2009, i utnyttelsen av overgangsordningen», og fikk dette vedtatt da også H, Frp og Sp støttet dette forslaget.