Bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

I Norge er det forbud mot bruk av båtmotorer på vann under to kvadratkilometer. Det er imidlertid noen unntak avgrenset til transport til hoteller og turistdestinasjoner. Senterpartiet fremmet 29. november 2017 et representantforslag om å åpne for bruk av elektriske båtmotorer med begrenset effekt i slike vann. KrF hadde saksordfører på denne saken, og mente Sps forslag gikk for langt i oppmykning.

Vi mente imidlertid at det var rimelig med en viss åpning for oppmykning i og med at loven ble til i en tid med tradisjonelle påhengsmotorer, som både forurenser mer, bråker mer og går fortere. KrF mener også det er viktig for en bred forståelse og aksept for en restriktiv naturvernpolitikk at den ikke oppleves unødig rigid.

Et flertall sluttet seg til dette, og det ble vedtatt at regjeringen skal foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann under 2 kvadratkilometer.

Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder. Sp ville gå lenger, og SV og Mdg var mot oppmykninger.

Mer om saken finner du her:  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70380