Statsbudsjett

Statsbudsjettet for 2018

KrF prioriterer bedre vilkår for frivilligheten, fordi den er så viktig for det brede laget av sivilsamfunnet. Idrettslag, barne- og ungdomsarbeid, menighetsarbeid, kor og andre kulturformer er alle avhengige av engasjementet fra frivillige. De mange tusen timene som investeres av frivillighet over hele landet gjennom et år bygger samfunnet nedenfra. Denne innsatsen er avgjørende for å bevare og styrke tillit og fellesskapet oss i mellom.

 

 

Gjennom budsjettforhandlingene fikk vi blant annet gjennomslag for:

 • Momskompensasjon, frivillige organisasjoner: 75 mill. kroner
 • Tilskudd til LNU: 6 mill. kroner
 • KRIK: 1,3 mill. kroner
 • Produksjonstilskudd aviser: 25,7 mill. kroner
 • Den norske kirke: 50 mill. kroner
 • Trossamfunn: 8,1 mill. kroner
 • Private kirkebygg: 3 mill. kroner

Statsbudsjettet for 2017

KrF fikk gjennom budsjettavtalen med H, Frp og V gjennomslag for en rekke av de forslagene vi hadde fremmet i vårt eget alternative budsjett. Dette gjaldt blant annet 4 mill. kroner til en kunstnerassistentordning, 8 mill. kroner til kunstnerstipend, 2 mill. kroner til Opera Østfold, 6 mill. kroner til Skuespiller- og dansealliansen, 0,5 mill. kroner til stiftelsen Sound of Happiness i Kristiansand, 0,3 mill. kroner til Protestfestivalen i Kristiansand, 0,4 mill. kroner til Leveld Kunstnartun, 6 mill. kroner til Vegårshei Ski- og aktivitetssenter, 0,3 mill. kroner til Litteraturhuset i Skien, 6 mill. kroner til rehabilitering av Maihaugen scene, 0,6 mill. kroner til hvert av de to jødiske museene og 10 mill. kroner for å redusere regjeringens kutt il produksjonstilskuddet.

 

Statsbudsjettet for 2016

KrF foreslo en rekke satsninger på kulturfeltet i vårt alternative budsjett. Følgende satsninger kom også med i budsjettavtalen med regjeringspartiene (vårt budsjettforslag i parentes):

-          Økt sats kunstnerstipend 8,9 mill. kroner, (8,9 mill. kroner)

-          Musikkensembler og kor i det frie kulturfeltet 5 mill. kroner, (20 mill. kroner)

-          Lysbuen museum 1 mill. kroner, (1 mill. kroner)

-          Jødisk museum, Oslo 1 mill. kroner, (1 mill. kroner)

-          Jødisk museum, Trondheim 0,75 mill. kroner, (0,75 mill. kroner)

-          Samiske aviser 2 mill. kroner, (2 mill. kroner)

-          I forhandlingene i familie- og kulturkomiteen kuttet vi i økningen til musikkensembler og kor med 0,5 mill. kroner for å redde driften ved gjøglerteateret Stella Polaris.

 

Følgende satsninger fikk vi ikke gjennomslag for:

-          Skuespiller- og dansealliansen. Ansette frilans dansere og skuespillere 5 mill. kroner

-          Ny assistentordning for unge billedkunstnere 6 mill. kroner

-          Fortidsminneforeningen. Driftsstøtte som museum 5 mill. kroner

-          Ishavsmuseet Aarvaak - formidling av fangsthistoria i polare strøk 2 mill. kroner

-          Gulatinget som formidlingsarena og markeringssted 0,5 mill. kroner

-          Nytt arkivbygg på Tynset. Oppstartsbevilgning 10 mill. kroner

-          Midler til synstolkning av film og teksting av dubbede barnefilmer 1,3 mill. kroner

-          Opera Østfold. Lik bevilgningsnøkkel som andre 4 mill. kroner

 

I budsjettforslaget foreslo regjeringen å avvikle knutepunktordningen og overføre tildelingen til Norsk kulturråd. Ordningen fungerer slik at 16 festivaler får et ekstra tilskudd som knutepunktfestival. Med tilskuddet følger det oppgaver utover den ordinære kunstneriske virksomheten og den lokale forankringen. Det forutsettes at knutepunktfestivalene hjelper mindre festivaler innen deres knutepunktområde med erfaring fra festivaldrift.

Evalueringer har vist at flere av festivalene har oppfylt dette kriteriet på en god måte og på den måten fungert som en spydspiss innenfor de ulike sjangerne. Ordningen har imidlertid også vært omdiskutert og kritisert av flere som mener statsstøtten går utover andre festivaler. Flere av de som ikke er en del av ordningen hevder at millionstøtten over statsbudsjettet er sterkt konkurransevridende.

KrF var i utgangspunktet kritisk til at en slik omfattende strukturell sak behandles i statsbudsjettet. Vi mente dette burde vært behandlet av stortinget gjennom en egen sak.

Regjeringen foreslo i utgangspunktet å la Festspillene i Bergen og Nord-Norge få bli i ordningen. Dette var vi i mot. Enten måtte alle inn igjen og ordningen opprettholdes ellers måtte alle ut.

KrF støttet til slutt regjeringens forslag. Vi mener prinsipielt at slik støtte ikke bør bestemmes politisk, men kunstfaglig. Videre mener vi Kulturrådet på en god måte vil kunne sikre helheten i støtten til festival-Norge.

Vi forutsatte at det med avviklingen skulle legges klare føringer om at dagens fordelingsnøkkel mellom stat (60) og fylke/kommune (40) bør opprettholdes, samt at det må sikres langsiktig og forutsigbar støtte.

Revidert nasjonalbudsjett 2016

I revidert nasjonalbudsjett fikk KrF gjennomslag for tilskudd til Trastad Samlinger ved Sør-Troms museum, Outsider Art med 1 mill. kroner.

Statsbudsjettet for 2015

KrF foreslo at ramme 3, kulturbudsjettet for 2015, skulle settes til 10 191 218 000 kroner, noe som var en økning i forhold til regjeringens forslag på 117 100 000 kroner. KrF foreslo i alternativt budsjett å øke bevilgingen til flere tiltak, samt etablere enkelte nye satsinger innenfor kulturområdet. KrF fikk gjennomslag for flere av forslagene. Kulturbudsjettet ble vedtatt med stemmene fra KrF, Høyre, FrP og Venstre. Her følger en oversikt over KrFs primærforslag, og i parentes vises resultatet slik det ble vedtatt i Stortinget etter budsjettforliket med bevilgning ut over regjeringens forslag.

 • Litteraturhusene i Oslo, Bergen og Fredrikstad: 5 mill. kr (Resultat: Pluss 7 mill. kroner: 1 mill. kroner til Fredrikstad, 4 mill. kroner til Oslo og 2 mill. kroner til Bergen).
 • Stavanger Symfoniorkester, pedagogisk prosjekt: 0,5 mill. kr (Resultat: Ingen økt bevilging)
 • Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival: 3,1 mill. kr (Resultat: Pluss 2 mill. kr)
 • Tilskudd til kor fra Norsk kulturråds ensemblestøtteordning: 50 mill. kr (Resultat: Pluss 10 mill. kr)
 • Kunstnerassistentordning for unge nyutdannede billedkunstnere (Ny ordning): 6 mill. kr (Resultat: Ingen bevilgning, men flertallsmerknad om at kunstnerassistentordning skal prioriteres fra ordningen «Talent Norge»)
 • Kristent arbeid blant blinde (KABB): 1 mill. kr (Resultat: Pluss 1 mill. kr)
 • Lysbuen museum: 1,5 mill. kr (Resultat: Pluss 1,5 mill. kr)
 • Handlingsplan mot antisemittisme: Jødisk museum Oslo og Trondheim: 1, 5 mill. kr (Resultat: Pluss 1,5 mill. kr)
 • Assitej Norge (scenekunst for barn og unge): 1,5 mill. kr (Resultat: Pluss 1,5 mill. kr, samt flyttet fra kulturrådet og over på fast post på statsbudsjettet til departementets tilskuddspost 78).
 • Institutt for journalistikk i Fredrikstad: 1,5 mill. kr (Resultat: Pluss 1,5 mill. kr)
 • Kristelig pressekontor: 0,5 mill. kr (Resultat: Pluss 0,5 mill. kr)
 • Grenland Friteater: 0,5 mill. kr (Resultat: Pluss 0,5 mill. kr)
 • Samiske aviser: 4 mill. kr (Resultat: Pluss 4,1 mill. kr)
 • Produksjonstilskudd aviser (pressestøtten): 50 mill. kr (Resultat: Pluss 50 mill. kr slik at bevilgningen ble opprettholdt på 2014 nivå. Regjeringen foreslo å kutte 50 mill. kr).
 • Økt NRK-lisens med kr 75,- (Resultat: Pluss kr 25,-)

Statsbudsjettet for 2014

Høsten 2013 var det en spesiell situasjon med regjeringsskifte og fremleggelse av en tilleggsproposisjon. Derfor valgte KrF ikke å legge frem et alternativt budsjett. Regjeringens tilleggsproposisjon ga et nødvendig løft på mange områder. Det var imidlertid behov for forbedringer også i tilleggsproposisjonen fra regjeringen. Det gjaldt særlig innenfor scenekunstområdet og forbedringer av kunstnernes vilkår. I forhandlinger fikk KrF gjennomslag for at produksjonstilskuddet (pressestøtten) skulle videreføres på 2013-nivå ved at det ble bevilget ytterligere 26,5 mill. kr. Det var enighet om å gjennomgå pressestøtten og å vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten. Regjeringens forslag om kutt i kunstnerstipend ble reversert ved at det ble bevilget 15 mill. kr til dette formålet.

Ordningen med hovedfordeling innenfor angitte kapitler i kulturbudsjettet sikrer at de forskjellige kulturformål kan ta del i de økninger som følger av den statlige kulturpolitikken. Regjeringen foreslo å gi Norsk Kulturråd fullmakt til å kunne omdisponere mellom kapitlene. KrF var uenig i denne fullmakten og stemte imot forslaget sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Regjeringens forslag ble vedtatt med stemmene fra Høyre, FrP og Venstre. KrF mente at fullmakt til omdisponering i realiteten ville bety en sammenslåing av kapitlene. Det ville være et brudd med hovedfordelingsprinsippet og noe som kunne skape stor usikkerhet

hos mange aktører, samt uheldig konkurranse mellom de ulike kulturformålene. KrF mente det tilligger Stortinget et ansvar for

å sørge for de nødvendige politiske prioriteringer mellom formålene, og støttet derfor ikke forslaget om å slå sammen disse kapitlene. Forslaget ble vedtatt og denne saken representer etter KrFs syn en av de viktigste kulturpolitiske skillelinjene mellom Solberg-regjeringen og KrF all den tid dette handler om selve grunnlaget for kulturpolitisk styring og virksomhet.