Representantforslag

 2017:

Representantforslag omvurdering av museumsreformen

KrF fremmet våren 2017, sammen med representanter fra H, FrP, Mdg og Ap, et representantforslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen, som fikk flertall. Forslaget lød:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud.»

Det ble fremmet et representantforslag om innføring av rett til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner (dok 8:102 s). KrF sørget for at følgende forslag ble vedtatt:

 «Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.»

 2015:

Representantforslag om etablering av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering

Stortinget behandlet våren 2015 forslag fra Ap om oppretting av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering. Formålet skal være å bidra til kunnskap, å overvåke og å gjøre det enkelt å melde ifra ved mistanker og henvendelser. Regjeringen bes fremme forslag til etablering av denne nasjonale enheten i statsbudsjettet for 2016. Kulturministeren informerte i forbindelse med plenumsdebatten i Stortinget at regjeringen hadde besluttet at en slik nasjonal plattform – eller enhet – i Norge skal etableres hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, samt at regjeringen vil sikre nødvendige økonomiske ressurser til dette arbeidet gjennom spillemidlene til idrettsformål. Statsrådens vurdering var at denne nasjonale plattformen vil ivareta de hensynene som ligger til grunn for representantforslaget.

På denne bakgrunn stemte et enstemmig Storting for at representantforslaget vedlegges protokollen (Innst. 177 S (2014-2015)).

Representantforslag om å endre ordningen med merverdikompensasjon for idrettsanlegg

Stortinget behandlet våren 2015 forslag fra Sp om å endre merverdiavgiftskompensasjonsordningen for idrettsanlegg fra en rammestyrt ordning til en regelstyrt ordning som sikrer full refusjon for godkjente prosjekter. Forslagsstillerne foreslo også at utgifter knyttet til vedlikehold av idrettsanlegg inkluderes i merverdiavgiftskompensasjonsordningen, samt at regelverket for kommunenes fradrag for inngående merverdiavgift av idrettsanlegg presiseres slik at pengebidrag og/eller dugnadsinnsats fra frivillige organisasjoner ikke skal anses som vederlag.

KrF fremmet i innstillingen forslag om overgang til regelstyrt ordning og sikret et enstemmig vedtak der Stortinget ber regjeringen vurdere om ordningen for merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg kan gjøres mer forutsigbar, herunder en endring fra rammestyrt til regelstyrt ordning, og melde tilbake til Stortinget på egnet måte, senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

KrFs forslag om å be regjeringen utrede om utgifter knyttet til vedlikehold av idrettsanlegg skal inkluderes i merverdiavgiftskompensasjonsordningen, fikk ikke støtte av flertallet (Innst. 241 S (2014-2015)).