Registrering av innsamlinger

Registrering av innsamlinger

Våren 2015 foreslo regjeringen i Prop. 104 L (2014-2015) å oppheve lov om registrering av innsamlinger. Det kan likevel organiseres privat. Departementet vil vurdere forslaget om å legge til rette for registrering av innsamlinger i Frivillighetsregisteret, og dette skal ses i sammenheng med arbeidet med å bidra til mer bruk av Frivillighetsregisteret.

Etter en grundig evaluering konkluderte regjeringen med at loven ikke kan sies å ha fungert i henhold til intensjonen om å øke tilliten mellom giver og innsamler. Det kan synes som om loven snarere har bidratt til at useriøse aktører har kunnet operere friere, da det er de seriøse som har valgt å registrere innsamlingen. Regjeringen vektla at de i høringsrunden hadde lyttet til frivillig sektors skepsis til registreringsplikt og at stiftelsen Innsamlingskontrollen varslet at de ønsker å fortsette som frivillig organ for selvjustis for området.

KrF mener dette arbeidet er verdifullt og et godt virkemiddel for å beholde og øke tilliten til det viktige innsamlingsarbeidet som foretas av ideelle, humanitære og kulturelle organisasjoner i Norge. Frivillighet Norge støttet opphevelse av loven. Ap og SV gikk imot forslaget.