Private arkiv

Private arkiv

KrF mener privatarkivene er en viktig kilde til forståelse av vår felles kulturarv og historie. Det finnes om lag 500 000 hyllemeter med historiske arkiver fordelt på arkivinstitusjoner, bibliotek og museer. Av disse utgjør private arkiver omtrent 20 pst. Disse private arkivene stammer fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. KrF mener det er viktig at det finnes gode støtteordninger, også for de private arkivene. KrF fremmet derfor sammen med Høyre og Frp et forslag i Innst. 157 S (2016-2017) om å be regjeringen i dialog med fagetatene vurdere om opprettelse av en særskilt støtteordning for privatarkiv bør være et prioritert virkemiddel i privatarkivsatsingen og hvordan en slik ordning kan innrettes for å treffe alle institusjoner som oppbevarer arkiv, også museer. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. KrF støttet også et enstemmig forslag om å be regjeringen vurdere en revisjon av kulturloven, der ulike kulturtiltak, herunder relevant lovgivning om arkiv, bibliotek og museum, blir sett i sammenheng gjennom en forenkling og samling av dagens oppstykka regelverk på feltet og der de statlige kulturforpliktelsene blir konkretisert.