Sannhetskommisjon - Samer og Kvener

Sannhetskommisjon for urett begått mot samer og kvener.

Med bakgrunn i et representantforslag fra Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge, har Stortinget våren 2017 fattet følgende vedtak: «Stortinget ber presidentskapet utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning.»

KrF, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, SV og MDG stemte for forslaget. Mot stemte Høyre, FrP og Ingebjørg Amanda Godskesen (uavhengig representant).  

Det foreligger mye forskningsbasert kunnskap om samisk og kvensk historie og også om urfolks- og minoritetshistorien i Norge. Ideologiske holdninger, brytninger og myndighetenes politikk overfor folkegruppene er relativt inngående studert. Et samlebegrep for denne politikken har vært «fornorskning», som i utgangspunktet var en skole- og språkpolitikk, men etter hvert kom til å omfatte stadig flere samfunnsområder. Selv om noe er gjort og det finnes et omfattende minnemateriale, la forslagsstillerne vekt på at det foreligger lite publisert om virkningshistorien, dvs. den effekt myndighetspolitikken fikk på kort og lengre sikt og likeså den betydning opposisjon og «etnopolitisk» organisering fikk. Til grunn for forslaget lå tenkningen om at det er en viktig oppgave å få gjort avklaringer omkring historiske hendelser og strukturer som fremdeles påvirker samer og kvener negativt. Det hadde på det tidspunktet fremkommet krav om en slik avklaring både fra kvensk og samisk hold, og fra Sametinget. Saken fikk bred støtte under komiteens høring i saken.

Kong Harald beklaget behandlingen av samene i 1997, og det har vært gitt erstatning til samer som ikke fikk god nok utdannelse. Dessuten er Sametinget opprettet og samisk kultur og språk har fått vern i Grunnloven. Et mindretall bestående av Høyre og FrP argumenterte derfor med at majoritetssamfunnet har utviklet en forståelse for minoritetssamfunnet, og at en kommisjon snarere kunne bidra til å opprettholde og i verste fall forsterke en splittelse mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen. Imidlertid stilte en rekke samiske organisasjoner seg bak ønsket om en sannhetskommisjon. KrF mente det måtte tillegges avgjørende vekt at hele 28 av 29 høringsinstanser støttet forslaget. Vi mente videre det er viktig at de neste samiske og kvenske generasjonene skal kunne leve med stolthet for hvem de er og den kulturen de kommer fra. Vi argumenterte med at det er en plikt, og et historisk ansvar for Norge å sørge for at dette blir mulig. Det er samtidig ikke unaturlig at det er landets nasjonalforsamling som tar oppgaven med å opprette en slik kommisjon. Stortinget bærer ansvar på vegne av Norge og derfor kan Stortinget etter KrFs syn ta initiativ til en slik sannhetskommisjon. Følgende står nedfelt i Stortingets forretningsorden § 19: «Stortinget kan nedsette en granskingskommisjon til å klarlegge eller vurdere et tidligere faktisk begivenhetsforløp.»