IKT i NAV

Modernisering av IKT-systemene i NAV (Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartementet))

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen og kontroll for budsjettåret 2013 innehold kritiske merknader til Arbeids- og sosialdepartementet og NAV, særlig knyttet til modernisering av IKT-systemene i NAV. Kontroll- og konstitusjonskomiteen anså Riksrevisjonens kritikk til å være av en slik art at det ble gjennomført to høringer i saken for å få belyst saken på en god måte. KrF hadde saksordførerskapet i saken.

NAV er av stor betydning for befolkningen, og KrF var opptatt å få belyst alle sider ved den kritikken som ble fremført i Riksrevisjonens rapport, særlig hva gjelder modernisering av IKT-systemene og de overskridelser og forsinkelser som var dokumentert.

Utdaterte IKT-systemer i NAV kan stå i veien for iverksetting av politiske vedtak. NAVs IKT-moderniseringsprosjekt består av tre faser, hvorav fase 1 er gjennomført. Det var fremkommet stor usikkerhet med hensyn til videre fremdrift, og det var allerede brukt betydelig midler på mislykkede tiltak i fase 1. Komitéen rettet meget skarp kritikk mot ledelsen i NAV for manglende styring.

KrF, Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, mente statsråden i for stor grad hadde overlatt det fulle og hele ansvaret for modernisering av IKT-systemer til ledelsen i NAV, uten i tilstrekkelig grad å gå inn i vurderinger knyttet til styring, planlegging og organisering av reformen. Høyre og FrP viste til at det er NAV som har det operative ansvaret for gjennomføringen av Moderniseringsprogrammet.

En samlet komité var imidlertid enig om at det i det videre arbeidet med IKT-moderniseringen i NAV er viktig at statsråden forsikrer seg om at det tas lærdom av det som har fremkommet i saken, og at det tas lærdom fra Prosjekt 1 når det skal vurderes hvordan man eventuelt går videre inn i de neste faser. Komiteen ba statsråden holde Stortinget løpende orientert om vesentlige forhold knyttet til det videre arbeidet med å modernisere IKT-systemene i NAV.

Det ble pekt på fra alle partier at det er statsrådens konstitusjonelle ansvar å sørge for at det ikke kommer nye overskridelser og forsinkelser.

Alle partier stemte for KrFs forslag om å be regjeringen på egnet måte fremme sak om beslutningsgrunnlag for Prosjekt 2 som skal beskrive hva som skal leveres, fremdrift og økonomiske forutsetninger.

Stortinget vedtok samtidig KrFs forslag om å be regjeringen presentere rammene for den videre strategien for modernisering av NAVs IKT-systemer med hensyn til fremdrift og økonomiske forutsetninger.