Atomvåpen

Stortinget har behandlet et grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland, Akhtar Chaudhry, Marit Nybakk og Jette F. Christensen om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge) jf. Dokument 12:11 (2011–2012). Det ble fremmet forslag til nytt ledd i Grunnloven § 25 slik: «Atomvåpen må ikke produseres, innføres, brukes eller utplasseres i riket.»

 Forslaget fikk kun støtte fra Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne. KrF, Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og Senterpartiet stemte imot. KrF er sterkt for atomnedrustning og internasjonale tiltak som bidrar til dette, men mente det var unaturlig å grunnlovsfeste forbud mot én bestemt type masseødeleggelsesvåpen. Andre våpenkategorier er ikke nevnt i Grunnloven, og det var heller ikke riktig etter KrFs mening, ut fra Grunnlovens karakter og bestandighet, å innføre en slik bestemmelse. Arbeidet for en atomvåpenfri verden må fortsette, og KrF har vært og er tydelige på dette. Grunnlovsbestemmelse er derimot en sak for seg. Vi mente samtidig man måtte ta med i betraktningen at det i gitte situasjoner vil kunne følge noen utilsiktede konsekvenser knyttet til Norges totale sikkerhetssituasjon dersom en grunnlovsbestemmelse skulle vedtas i tråd med det fremlagte forsalget. Det kunne eksempelvis i gitte tilfeller oppstå situasjoner der allierte styrker ble forhindret fra å oppholde seg kortere perioder i Norge med en slik grunnlovsbestemmelse.