Kontroll- og konstitusjonssaker

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ.

Komiteens arbeidsområder er:

  • kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget, herunder meldinger fra Stortingets kontrollorganer: Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, EOS-utvalget og Ombudsmannen for Forsvaret
  • forslag om endringer av Grunnloven.
  • valglovgivning og bevilgninger til Stortinget og Det Kongelige Hus.

Komiteen har også ansvar for gjennomgang av protokollene fra statsråd og for regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak. I tillegg behandler komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, dvs. saker som kan resultere i riksrett.

Komiteens egne undersøkelser

Komiteen kan foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. 

Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer, dvs. at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse.