Teknisk byggforskrift

Strenge miljøkrav til opvarming i teknisk byggforskrift

17. desember 2015 fremmet Venstre og Sosialistisk Venstreparti et representantforslag om om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15), dokument 8:31 S (2015-2016). KrF støttet forslaget, selv om Stortinget bare unntaksvis griper inn i regjeringens domene på forskriftsnivå.  Dette anså man likevel så viktig i et miljøperspektiv at man valgte å gjøre det. Stortinget vedtok å be regjeringen innføre en bestemmelse slik at der hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, kan kommunen vedta at nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes og å innføre krav om at 60 prosent av netto varmebehov for bygg over arealgrensen på 1 000 m2 kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet. Dette var noe annet enn det opprinnelige forslaget, men likevel en skjerping i miljømessig riktig retning. KrF fremmet et eget forslag om at Stortinget ber regjeringen regulere at direktevirkende elektrisitet til oppvarming kan godkjennes som eneste oppvarmingsløsning dersom energien er produsert av plusshusløsninger i bygget eller solcellepaneler eller en kombinasjon av disse. Dette fikk imidlertid ikke tilstrekkelig stemmer. For mer informasjon se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64236