Startlån - Bolig til unge

2017-18:

Startlånsordningen – unges adgang til boligmarkedet

13. februar 2018 fremmet SV et representantforslag, dok 8 139 S om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig. KrF delte intensjonen om å gi bedre adgang til boligmarkedet for unge, men delte regjeringens syn på at utvidelse at startlånsordningen ikke var veien å gå. KrF fikk i stedet på plass en merknad som påla regjeringen i forbindelse med den nært forestående revideringen av boliglånsforskriften å vurdere hvordan bankenes fleksibilitet i større grad kan ivareta unge og førstegangsetablerere som har gode inntektsutsikter, men som ikke oppfyller de gjeldende generelle reglene i boliglånsforskriften.

Mer om saken kan du lese her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71269