Matrikkeloven (Eiendomsoppmåling)

2017-18:

16. juni 2017 fremmet regjeringen prop. 148 L (2016-2017) om endringer i matrikkelloven mm (organisering av eiendomsoppmåling). I proposisjonen var det bl.a lagt opp til:

  • å oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmålingen som et offentlig forvaltningsansvar
  • å sentralisere matrikkelens eiendomsdel til Kartverket
  • å innføre autorisasjonsordning for landmålere
  • å innføre oppmålingsplikt for nye eiendommer og ved omsetning av eiendommer.

KrF sikret flertall mot de to første punktene bl.a fordi man ønsket at hele tjenestelinjen på landoppmåling fortsatt burde ivaretas av det offentlige. KrF støttet de to siste anliggender.

Ytterligere informasjon om saken finner du her: