Kommunelov

2017-18: Ny kommunelov

Regjeringen fremmet 16. mars 2018 forslag til ny kommunelov, Prop 46 L (2017-2018). Det nye lovforslaget bygget på et omfattende forarbeid (kommunelovutvalget), og hadde som hovedhensikt å gjøre kommuneloven mer forståelig og innbake gjeldende bestemmelser i lovs form ett sted.

I tillegg til selve loven vedtok Stortinget å be regjeringen utrede og legge fram forslag om hvordan plikten kommunesektoren har til å gi informasjon som er universelt utformet, skal innfris. Det ble også vedtatt å be regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor. Begge disse forslagene støttet KrF. KrF sikret også flertall for at det nå er lovbestemt at alle kommuner skal ha ungdomsråd, på linje med eldreråd og råd for funksjonshemmede. Det er en sak vi har arbeidet med lenge.

Ytterligere informasjon om saken finner du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71000