Groruddalsatsingen

2019

Groruddalen og Oslo Sør

Groruddalssatsingen har vært og er et viktig partnerskap mellom Oslo kommune og staten. KrF har gjennom en rekke budsjettforlik prioritert dette. SV fremmet høsten 2018 et representantforslag Dok 8:240 S (2017-2018), som omfattet 20 punkter. Dette forslaget ble behandlet av Stortinget våren 2019 og avvist. Dette er et arbeid i godt gjenge, og forslagene fra SV var til dels inngripende i ansvarfordelingen mellom stat og kommune. SV foreslo også å avvikle kontantstøttet og omdispnere midlene.

Mer om saken kan du lese her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=72734