Demokrati og styringsform

Regjeringen la 10. mars 2017 fram Prop. 65 L om endringer i kommuneloven. Hensikten var å klargjøre reglene for oppnevning og praksis for eldreråd, råd for funksjonshemmede og ungdomsråd. Disse rådene (de to førstnevnte vil heretter ikke bli hjemlet i særlover, men i kommuneloven og forskrifter til denne.

KrF presiserte at eldreråd og råd for funksjonshemmede må være to separate råd, men fikk ikke flertall for dette. KrF ville også lovfeste ungdomsråd, men dette ble nedstemt av H, Frp og V. KrF fulgte imidlertid regjeringen på en presisering som gjør at ingen av rådene kan gis fast møte-og talerett i kommunestyre/fylkesting, men at disse kan gi talerett i særskilte saker. KrF mener en generell åpning – med påtrykk fra andre interesser om tilsvarende- vil kunne føre til en undergraving av de folkevalgtes rett og plikt til å utøve sin rolle i disse organene. KrF har fått noe kritikk for dette. Det er viktig å understreke at det er den generelle møte/taleretten vi ha støttet å avgrense.

For ytterligere informasjon, se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68235

Lovfesting av ungdomsråd

10. juni 2015 fremmet representanter for Arbeiderpartiet og KrF et om lovfesting av ungdomsråd, dokument 8:131 S (2014-2015). H, Frp og V gikk mot forslaget, som dermed bare ble vedlagt protokollen.

Forslag om å oppheve adgangen til parlamentarisme i kommuner og fylkeskommuner

8. juni 2015 fremmet Senterpartiet et representantforslag om at kommuneloven endres for å fremme større åpenhet og bedre mulighet for deltakelse i lokaldemokratiet, dokument 8:130 S (2014-2015). Forslaget innebar konkret å oppheve kommuners og fylkeskommuner adgang til å velge parlamentarisk styreform. KrF var saksordfører for saken og mente at dette burde drøftes i sin helhet når kommunelovutvalget innstilling foreligger. Forslaget ble vedlagt protokollen.  

For ytterligere informasjon se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=62930