Bolighandel

2019

Tryggere bolighandel

Våren 2017 fremmet KrF et representantforslag om å styrke forbrukernes rettigheter i forbindelse med bolighandel, se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68641

20. desember 2018 fremmet regjeringen proposisjon 44 L (2018-2019) om endringer i avhendingsloven (tryggere bolighandel). Stortinget behandlet saken våren 2019. Lovendringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert og kjøperens undersøkelsesplikt er tydeliggjort. Lovendringene medfører også en egenandel på 10 000 kroner ved mangelskrav samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik. Lovendringene innebærer også at departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem.

Mer om behandlingen av proposisjonen kan du lese her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=74525

Dette er en viktig styrking av forbrukerrettighetene, og ble sikret av regjeringspartiene og SP.