Nytt regjeringsbygg

2019:

Nytt regjeringskvartal

22. juli 2011 ble Norge rammet av den mest alvorlig terrorhendelsen siden 2. verdenskrig. I tillegg til de tragiske dødsfallene og personskadene ble ca 100 000 kvadratmeter bygningsmasse helt eller delvis ødelagt. I en overgangsfase har flere departementer har tilhold i leide lokaler.

Regjeringen la 10. april 2019 frem en stortingsmelding (Meld.St. 21 (2018-2019) «Nytt regjeringskvartal. Det er først og fremst spørsmålet om riving av Y-blokka og lokaliseringen av 22. juli-senteret som har vært gjenstand for samfunnsdebatt.

Les mer om behandlingen av saken her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=75809

2018:

Regjeringsbygg i tre

9. januar 2018 fremmet Ap, SV, SP og KrF er representant forslag, dok  8:103 S (2017-2018) om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Behandlingen resulterte i at en samlet komite og et samlet storing ble enige om fire vedtakspunkter som inneholder ulike anmodninger til regjeringen, blant annet om bruken av tre i regjeringskvartalet, om klima, miljø og sikkerhet, om leverandørutvikling og norsk byggeskikk og arkitektur.

Mer om saken kan du leser her:  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70754

2016:

Anbudskriterier for nytt regjeringsbygg

20. januar 2016 fremmet Senterpartiet et representantforslag om anbudskriterier for nytt regjeringskvartal som sikrer at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig, dokument 8:40 S (2015-2016). Forslaget ble vedlagt prokollen. KrF la vekt på at forslaget reiser viktige anliggender, men at regjeringen rydder i hvilket handlingsrom vi har og hvilke føringer som allerede ligger til grunn. Dette vil være et av landets viktigste signalbygg i årene fremover og det må en ha i minnet både med tanke på materialvalg og at bygget i et klimaperspektiv blir et foregangsbygg. KrF uttrykte full tillit til at regjeringen ved ansvarlig statsråd følger opp dette.