Vold og overgrep

Lagringsplikt for å beskytte barn mot overgrep

KrF fremmet våren 2017 representantforslag om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep, Dokument 8:126 S (2016–2017). Saken ble behandlet i Transport og kommunikasjons-komiteen på Stortinget. Politiet har med dagens praksis, hvor IP-logger kun lagres i 21 dager, meget begrenset mulighet for å kunne avdekke både overgripere og personer som sprer overgrepsmateriale av barn og unge med base i Norge. Bakgrunnen for forslaget har vært å få fortgang i denne saken og samme dag som forslaget ble fremmet av KrF på Stortinget var justisministeren ute og sa han ønsket å gjennomføre det samme. KrF fremmet forslag som skal sikre at tilbydere av internettjenester lagrer abonnementsinformasjon og IP-adresser i

6 måneder. KrF fikk ikke gjennomslag for forslaget.

Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fremmet forslag om å utrede om det rettslige handlingsrommet for generell lagring av IP-adresser og relevant trafikkdata bør utvides, som et nødvendig virkemiddel i kampen mot kriminalitet, herunder overgrep mot barn. Utredningen skal inkludere hvordan hensynet til personvern og internasjonale forpliktelser kan ivaretas.

 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

KrF fremmet våren 2015 representantforslag, Dokument 8:54 S (2014–2015) jf. Innst. 315 S (2014–2015), med forslag om blant annet en opptrappingsplan mot vold og overgrep, spesielt rettet mot barn, etter modell av Opptrappingsplan for psykisk helse som KrF la frem i sin tid da vi satt i regjering. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene, god samordning samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Regjeringen la frem forslag til opptrappingsplanen i oktober 2016.

Etter KrFs syn svarte ikke regjeringen på bestillingen fra Stortinget. En av hovedinnvendingene til KrF var at opptrappingsplanen ikke var forpliktende slik vedtaket i Stortinget forutsatte, både når det gjelder plan for opptrapping og øremerkede midler. Den fremste styrken med opptrappingsplanen for psykisk helse var at den hadde konkrete øremerkinger og tallfesting av langsiktige økonomiske forpliktelsene for hele planperioden. KrF valgte derfor å foreslå konkrete endringer og forbedringer til den fremlagte planen i Justiskomiteen, i motsetning til Ap og Senterpartiet som stemte for å sende hele planen tilbake. Hadde vi valgt å sende den tilbake ville det kunne resultert i store forsinkelser og dermed også i en utsettelse av mange av de positive tiltakene i opptrappingsplanen. KrF fikk også støtte på lederplass i Aftenposten for ikke å sende planen tilbake, men heller forbedre den.

Etter lange og utfordrende forhandlinger med FrP og Høyre klarte KrF å få gjennomslag for en rekke forbedringer av opptrappingsplanen. Se Innst. 247 S (2016-2017) for utfyllende liste over vedtakene. Vi fikk gjennomslag for følgende forslag om at regjeringen skal:

-          utarbeide en rapport på lik linje som da opptrappingsplanen for psykisk helse ble utarbeidet, som skal være grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene knyttet til bekjempelse av vold og overgrep i planperioden

-          i statsbudsjett for 2018 sikre økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden knyttet til tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep

-          sikre at det rapporteres i de årlige budsjettproposisjonene i løpet av planperioden på måloppnåelse på alle tiltak vedtatt i opptrappingsplanen mot vold og overgrep

 

Tiltak for å bekjempe voldtekt

KrF fremmet våren 2017 et representantforslag om flere tiltak for å bekjempe voldtekt, jf. Dokument 8:127 S (2016–2017). KrF har ved flere anledninger etterspurt en ny handlingsplan mot voldtekt ettersom den siste handlingsplanen utløp 2014. Ny handlingsplan mot voldtekt ble verken lovet eller varslet fra regjeringen da vi fremmet forslaget. KrF fremmet følgende forslag hvor vi ba regjeringen:

-          legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt

-          sette ned et nytt voldtektsutvalg

-          komme med tiltak som konkret sikrer en mer helhetlig oppfølging av voldtektsofre i møte med offentlige myndigheter, rettsapparatet, politiet og helsevesenet

-          sikre voldtektsofre over hele landet tilgang til voldtektsmottak, samt sikre full finansiering av voldtektsmottakene

-          iverksette flere tiltak som sikrer kompetanseheving hos politiet og rettsapparatet når det gjelder saker om voldtekt og overgrep

-          komme med en vurdering av hvorvidt det vil være hensiktsmessig med mer omfattende opplæring av lekdommere når det gjelder saker om voldtekt

-          sikre tilstrekkelige ressurser og finansielle rammer for å sikre kvaliteten på de rettsmedisinske prosedyrene og de medisinske rapportene fra voldtektsmottakene

 

KrF fikk flertall for følgende forslag, jf. Innst. 342 S (2016-2017):

-          at det skal legges frem en ny handlingsplan mot voldtekt

-          regjeringen skal komme med tiltak som konkret sikrer en mer helhetlig oppfølging av voldtektsofre i møte med offentlige myndigheter, rettsapparatet, politiet og helsevesenet.

-          regjeringen skal sikre voldtektsofre over hele landet tilgang til voldtektsmottak, samt sikre full finansiering av voldtektsmottakene.

-          regjeringen skal iverksette flere tiltak som sikrer kompetanseheving hos politiet og rettsapparatet når det gjelder saker om voldtekt og overgrep

 

Stortinget samtykket våren 2017 til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, jf. Innst. 301 S (2016-2017).  KrF gav sin tilslutning til dette.