Unge kriminelle

FNs barnekonvensjons artikkel 19 stiller klare krav til nasjonale myndigheters ansvar for å sikre barns rett til beskyttelse. En gruppe som har fått liten oppmerksomhet, er barn og ungdom som har begått seksuelle overgrep eller annen upassende seksuell atferd. Ifølge oversiktsstudier estimeres det at 20 til 50 pst. av alle seksuelle overgrep mot barn og ungdom er begått av tenåringsgutter. Disse tallene bekreftes også av studier fra Norge, hvor om lag 30 pst. av alle rapporterte seksuelle overgrep i perioden 2003–2004 i Nord-Norge ble begått av mindreårige.

En høy andel barn og unge som begår overgrep har helseproblemer og familieproblemer. Ungdom som selv har vært utsatt for seksuelle traumer, har om lag tre ganger så stor sannsynlighet for å utøve skadelig seksuell atferd mot andre, sammenlignet med gruppen som ikke har opplevd egne seksuelle traumer. Dette viser dessverre tydelig at overgrep begått av unge utgjør et samfunnsproblem. Det er derfor helt avgjørende at de sikres gode tiltak slik at man kan forebygge eventuelle nye overgrep. I tillegg viser forskning at opp mot halvparten av voksne overgripere gjennomførte sitt første overgrep i ungdomsalder.

Dette taler sterkt for at man må gjøre mer for denne gruppen unge mennesker, slik at de kan få hjelp til å leve et liv uten kriminalitet. Kunnskapen må økes blant voksne som arbeider med barn slik at man kan forebygge overgrep, i tillegg til at behandlingstilbudet til barn som begår overgrep må styrkes. Våren 2015 vedtok et enstemmig storting en helhetlig, tverrfaglig opptrappingsplan for å bekjempe vold i nære relasjoner. En styrking av tilbudet til barn og unge som forgriper seg må være en del av denne planen.

KrF fremmet vinteren 2016 følgende forslag, jf. Dok. 8:55 S (2015–2016):

 1. Stortinget ber regjeringen sikre at avhør av barn og unge under 18 år som er mistenkt for seksuelle overgrep, blir gjennomført ved Statens Barnehus.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at barn og unge som begår seksuelle overgrep, får tilbud om individuell oppfølging og terapeutisk behandling.

3. Stortinget ber regjeringen sikre egne institusjoner for barn og unge som forgriper seg seksuelt, for å hindre at man plasserer de som begår seksuelle overgrep og barn som er utsatt for seksuelle overgrep, på samme institusjon. I den forbindelse må man gå gjennom regelverket for å sikre nødvendige hjemler for å hindre at barn begår nye overgrep mens de bor på institusjonen.

 I Innst. 349 S (2015–2016) fikk KrF flertall for at barn og unge som begår seksuelle overgrep skal få tilbud om individuell oppfølging og behandling, samt at regjeringen skal vurdere om avhør av barn og unge under 16 år som er mistenkt for seksuelle overgrep, skal gjennomføres ved Statens barnehus. KrF fikk også flertall for at regjeringen skal vurdere egne institusjoner for barn og unge som begår overgrep.

 

Tidligere arbeid på dette feltet:

Regjeringen fremmet våren 2014 Prop. 57 L (2013-2014) lov om konfliktrådsbehandling. Hovedforslaget i proposisjonen retter seg mot bruk av gjenopprettende prosesser i straffesaker, men loven retter seg også mot sivile saker. Loven omfatter både den nye straffarten, ungdomsstraff, og en ny strafferettslig reaksjon for unge lovbrytere, omtalt som ungdomsoppfølging. Både justissektoren og ulike kommunale og statlige hjelpeinstanser vil bistå i ungdomsoppfølgingen. Reaksjonen bygger på erfaringer fra lokale samarbeidsmodeller, som har vært prøvd ut for å følge opp unge lovbrytere på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Ungdomskontrakter, rusavtaler og ulike former for oppfølgingsteam har vist seg å fungere for å hjelpe unge ut av et kriminelt miljø. Tidlig innsats er svært viktig for å få unge lovbrytere ut av en kriminell løpebane. Forslaget til nye konfliktrådsbehandling ble enstemmig vedtatt (Innst. 268 L (2013-2014)).