Tomtefesteloven

Regjeringen fremmet våren 2015 Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.). Utgangspunktet for proposisjonen var at Norge ble dømt i den Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD), i den såkalte Lindheim og andre mot Norge. EMD dømte Norge fordi reglene i tomtefesteloven § 33 om festerens rett til å kreve forlengelse av feste til bolighus eller fritidshus på samme vilkår som før, kan føre til et resultat som ikke er forenelig med bortfesterens eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). For KrF var det derfor viktig å sikre en rettferdig balanse mellom grunneier og fester ved forlengelse av festekontrakten.

Det kom mange høringsinnspill med ulike forslag til hvordan festeavgiften burde fastsettes ved forlengelse av festeavtalen. KrF synes regjeringens forslag gikk noe langt i å tilgodese grunneier. KrF fikk derfor gjennomslag for å redusere prosentsatsen fra 2,5 prosent til 2 prosent av tomteverdien ved forlengelse av festeavtalen, for å sikre en bedre balanse mellom fester og grunneier. I tillegg fikk KrF gjennomslag for at partene kan kreve en ny vurdering av festeavtalen etter 30 år, som en sikkerhetsventil som vil bidra til å hindre urimelige kontrakter. Venstre stemte også for disse endringene.