Statsbudsjettet 2014 - 2015

Statsbudsjettet for 2014

Netto ramme for rammeområde 5 var på kr 24, 8 mrd. for statsbudsjettet for 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet. KrF inngikk budsjettavtale sammen med Høyre, FrP og Venstre.

Politiet har siden terrorangrepet 22. juli 2011 blitt analysert gjennom flere rapporter og utvalg, hvor konklusjonene har vært nedslående. Politiet står overfor store utfordringer blant annet knyttet til utnyttelse av ressurser, høy henleggelsesprosent, lite holdbar IKT-situasjon. Solberg-regjeringen fremmet forslag om å øke bevilgningen til politiet med om lag 100 millioner kroner, sammenlignet med Gul bok 2014. Dette var en satsing som KrF ønsket, for å sette politiet i stand til å gjøre de oppgavene de er satt til å gjøre. Samtidig vil økt bevilgning til politiet medfører at flere saker blir tatt inn for retten, og dermed økt påtrykk på domstolene. KrF fikk under behandling i justiskomiteen Høyre og FrP med på å øke bevilgningen til domstolene, og dermed flytte disse midlene, for å få noe balanse i straffesakskjeden. Sammenlignet med den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett, ble det bevilget 15 mill. kr mer til domstolene.

Soningskøen i norske fengsel har økt de siste årene, og varetektkapasiteten er svært lav flere steder i landet. Solberg-regjeringen foreslo kapasitetsutvidelser ved flere fengsler i løpet av 2014, totalt 70 plasser. Blant annet ble det foreslått å innføre dublering av fengselsceller, som ville frigi omtrent 50 plasser. De rødgrønne rettet sterkt kritikk mot dette, og påpekte i Innst. 6 S (2013-2014) at de rødgrønne hadde avviklet dobbeltrom i norske fengsel i 2011. Dette stemmer ikke. Ved Hamar fengsel på høysikkerhetsavdelingen har det vært tre dubleringsceller, ut perioden de rødgrønne hadde regjeringsmakt. KrF var svært skeptisk til å innføre flere slike dobbeltrom, og fikk igjennom at dette skulle være av svært midlertidig karakter, samt at sikkerheten til innsatte og ansatte skal gå foran. Solberg-regjeringen foreslo ikke å innføre pilotprosjekt av bøtetjeneste, som ble foreslått av den rødgrønne regjeringen. Isteden innførte de et pilotprosjekt ved Troms friomsorgskontor i 2014. KrF har tidligere sammen med de andre samarbeidspartiene vært imot innføring av bøtetjenesten. Dette ikke av prinsipielle grunner, men fordi det ikke forelå nok kunnskap om virkningen av bøtetjenesten. KrF er glad for at pilotprosjektet i Tromsø gjennomføres, slik at vi kan få et godt kunnskapsgrunnlag for om det bør innføres permanent eller ikke.

KrF mener det må etableres et beredskapssenter for spesialfunksjonene i Oslo politidistrikt så raskt som mulig. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) fremkom det at Oslo politidistrikt har foreslått utvidelser av senteret, sammenlignet med det som lå til grunn da Statsbygg vurderte ulike lokaliseringsalternativer. Som følge av det ble samarbeidspartiene enige om at det parallelt med videre prosjektering og kvalitetssikring av muligheten for å bygge på Alna, også skal vurderes andre mulige plasseringer av senteret.

Det har de senere år kommet flere EØS-borgere til Norge for å tigge. Mange har overnattet utenom ordinære overnattingssteder, noe som gir utfordringer for de kommunene det gjelder. For å opprettholde orden samt ivareta helsemessige og humanitære forhold ble det opprettet et prøveprosjekt hvor det ble bevilget 10 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2013, jf. Innst. 470 S (2012–2013). I Prop. 1 S (2013–2014) la ikke den rødgrønne regjeringen inn midler til videreføring av igangsatte prosjekt. KrF fikk samarbeidspartiene med på å opprettholde bevilgningen på 10 millioner kroner til humanitære tiltak til frivillige organisasjoner og berørte kommuner til overnattings- og sanitære tilbud til tilreisende tiggere, sammenlignet med Gul bok 2014.

Solbergregjeringen foreslo å kutte 2 mill. kroner til innføringen av ungdomsstraff. Bakgrunnen for innsparingen var at man i Gul bok 2014 ikke tok høyde for at ikrafttredelsen var 1. juli 2014 og ikke 1. januar 2014. Kuttet gikk derfor ikke på bekostning av verken kvalitet eller ikrafttredelsestidspunktet.

Statsbudsjettet for 2015

KrF inngikk budsjettavtale sammen med Høyre, FrP og Venstre, jf. Innst. 2 S (2014-2015). KrF laget også et eget alternativt budsjett for 2015. I budsjettforliket fikk KrF gjennomslag for viktige endringer for å bekjempe vold mot barn og menneskehandel. KrF fikk gjennomslag for å øke bevilgningen til Statens barnehus med 10 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag, i tillegg fikk vi gjennomslag for å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner som arbeider for å bekjempe vold i nære relasjoner med 2 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Hordaland politidistrikt har arbeidet målrettet for å bekjempe menneskehandel. De har satt ned en egen gruppe, kalt EXIT-gruppen, som arbeider spesifikt med denne utfordringen. KrF fikk gjennomslag for at det skal etableres team i de fem største byene i Norge etter modell fra Bergen. Det ble bevilget 15 millioner kroner til politiet til dette arbeidet. KrF fikk også gjennomslag for å opprettholde informasjonssenteret til au-pairer, som regjeringen hadde foreslått å legge ned. Vi fikk også gjennomslag for å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner som hjelper ofre for menneskehandel med 7 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

KrF fikk også gjennomslag for økt støtte til rettshjelp for asylsøkere med til sammen 2 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag. I tillegg fikk KrF gjennomslag for støtte til humanitære tiltak for tilreisende EØS-borgere med 10, 3 millioner kroner.

Frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen og andre gjør en viktig jobb i å hjelpe innsatte i fengsler. KrF fikk gjennomslag for å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner som jobber for å rehabilitere straffedømte med 2 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Revidert nasjonalbudsjett 2015

I revidert nasjonalbudsjett fikk KrF gjennomslag for å øke bevilgningen til Statens barnehus med 5 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Statens barnehus har første kvartal 2015 hatt en økning av antall saker sammenlignet med samme periode året før. Det var derfor behov for å øke bevilgningen til Statens barnehus.

Regjeringen fremmet forslag om å samle ansvar for forvaltning av tilskudd til botilbud til ofre for menneskehandel hos Justis- og beredskapsdepartementet. Tidligere har dette ansvaret vært delt mellom flere departement. Dette har medført mye byråkrati for frivillige organisasjoner, og da spesielt Kirkens bymisjon. De driver Lauras hus som er et botilbud for ofre for menneskehandel. KrF er glad for at regjeringen har endret dette, og håper det vil bidra til mer forutsigbarhet for hjelpetiltak for ofre for menneskehandel.