Statsbudsjettet 2017

I KrFs alternative statsbudsjett for 2017 var hovedprioriteringer på justisfeltet økte midler til å bekjempe vold mot barn og vår tids slaveri. I tillegg foreslo vi økte midler til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og styrke bemanningen kriminalomsorgen for å bedre rehabiliteringen, samt en styrking av domstolene.

 

    Anmeldelse av vold i nære relasjoner har økt betydelig de senere år, og omfangsundersøkelser viser at det er store mørketall. Ventetiden for tilrettelagt avhør av barn er fremdeles for lang og internettrelaterte overgrep av barn og unge øker, både i kompleksitet og omfang. KrF mener at kompetansen og kunnskapen må styrkes, slik at vi i større grad kan forebygge, avdekke og etterforske vold og overgrep. KrF foreslo derfor økt bevilgning til politiet (60 mill. kr.), Kripos (40 mill. kr.) og Statens barnehus (70 mill. kr.) for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge.

 

    Langt flere mennesker lever i slaveri i verden i dag enn under den transatlantiske slavehandelen. Dessverre lever mennesker i slaveri i Norge også. KrF foreslo derfor midler til politiet slik at det kan etableres spesialiserte menneskehandelteam i alle politidistrikt, såkalte EXIT-team (17,5 mill. kr.), samt midler til Kripos til etterforskning av menneskehandel (5 mill. kr.). I tillegg foreslo vi midler til etterforskning av sexkjøpsloven (12 mill. kr.). Frivillige organisasjoner er et viktig supplement til det offentliges tilbud. KrF foreslo økte midler til frivillige organisasjoner og flere oppfølgingsleiligheter for ofre for menneskehandel (7 mill. kr.), samt midler til handlingsplanen om å bekjempe menneskehandel (5 mill. kr.).

 

    Arbeidslivskriminalitet er en stor utfordring i ulike bransjer. Det bidrar til et useriøst arbeidsliv og svekker grunnlaget for velferdssamfunnet. Arbeidslivskriminalitet må bekjempes på flere fronter. KrF foreslo derfor en styrking av Arbeidstilsynet (10 mill. kr.), i tillegg foreslo vi at det skal innføres Senter for Arbeidslivskriminalitet (Politiet, NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet) i alle politidistrikt (86,8 mil. kr.).     

   

    Balanse i straffesakskjeden er viktig. KrF foreslo derfor økte midler til domstolene for å redusere restansene (10 mill. kr), samt midler til den høyere påtalemyndighet (5 mill. kr.).

 

    Rehabilitering av hver enkelt innsatt er helt avgjørende for å hjelpe den enkelte til et liv uten kriminalitet etter endt soning. KrF foreslo økte midler til å ansette flere i kriminalomsorgen for å styrke tilbudet til innsatte (40 mill. kr.). KrF foreslo også midler til å bygge ut 30 lukkede plasser i Vik fengsel (21 mill. kr.), samt opprette 40 åpne plasser i Arendal Fengsel avdeling Evje (7 mill. kr.). KrF foreslo også økte midler for å sikre bedre innhold i soningen, bedre ettervern for domfelte, samt økte midler til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen (13,3 mill. kr.). Se mer om KrFs prioriteringer i KrFs Alternative statsbudsjett samt Innst. 6 S (2016-2017).

   

KrF fikk etter forhandlinger med de andre samarbeidspartiene, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gjennomslag for en rekke tiltak:

-          Statens Barnehus (35 mill. kr.)

-          Kriposseksjon for seksuallovbrudd, internettrelatert overgrep mot barn og unge samt seksjon for etterretning til bekjempelse av menneskehandel (30 mill. kr.)

-          Flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn (50 mill. kr.)

-          Frivillige organisasjoner som bekjemper menneskehandel, samt sosiale tiltak for prostituerte (2 mill. kr.)

-          Høyere påtalemyndighet (5 mill. kr.)

-          Fleksibelt ettervern, prosjekt mellom No Limitation og Nav (2,33 mill. kroner)

-          Nye senter mot arbeidslivskriminalitet (6,25 mill. kr.)

 

Revidert nasjonalbudsjett 2017

    KrF inngikk avtale om revidert nasjonalbudsjett med regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, og Venstre. KrF fikk gjennomslag for økte midler til:

-          Styrking av politiets kompetanse og kapasitet til etterforskning i saker som gjelder vold og overgrep mot barn (20 mill. kr.)

-          Økt bevilgning til Direktorat for Samfunnssikkerhet og beredskap (5. mill. kr.)

-          Økt bemanning i domstolene (10 mill. kr.)

-          Drift av beredskapssenter på Rygge (2 mill. kr.)

-          Gjenåpning av Au-pair-senteret (3 mill. kr. helårsvirkning)