Statsbudsjettet 2016

I KrFs alternative statsbudsjett for 2016 hadde vi klare prioriteringer innenfor justisfeltet. Vi foreslo økte midler til å bekjempe vold mot barn og vår tids slaveri. I tillegg foreslo vi økte midler til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og styrke innholdet kriminalomsorgen, samt foreslo vi en styrking av lokalt politi ute i distriktene.

 

FN anslår at mellom 25-27 millioner mennesker lever i slaveri i verden i dag. KrF foreslo derfor en rekke tiltak for å bekjempe vår tids slaveri med om lag 60 millioner kroner utover regjeringens forslag til nevnte formål. Blant annet forslo KrF at det skal etableres EXIT-team i alle politidistrikt, samt økte midler til frivillige organisasjoner som hjelper ofre for menneskehandel og tilreisende EØS-borgere.

 

Antall anmeldelser av vold og overgrep mot barn og unge har økt betydelig de senere år. KrF foreslo derfor en økt bevilgning til politiet, Kripos og Statens barnehus for å sikre at politiet har kapasitet til å prioritere etterforskning av vold i nære relasjoner slik at ventetiden for tilrettelagt avhør (tidligere dommeravhør) reduseres. KrF foreslo også nytt barnehus i Politidistrikt Øst. Forskning på metoder for å avdekke overgrep mot barn på nett er viktig i kampen for å bekjempe vold mot barn. KrF foreslo derfor bevilgning til forskning på metoder som kan bidra til å avdekke vold og overgrep på nett. Frivillige organisasjoner er et viktig supplement i kampen mot vold i nære relasjoner. KrF foreslo derfor å øke tilskuddsordningen til slike organisasjoner til nevnte formål. KrF foreslo en betydelig styrking på feltet innen helse-, familie- og justissektoren for å sikre en god start på arbeidet med opptrappingsplanen som KrF fikk gjennomslag for våren 2015. Se helse- og familiekapitlene for flere tiltak for å bekjempe vold mot barn.

Arbeidslivskriminalitet er et økende problem i ulike sektorer, og bidrar til et useriøst arbeidsliv. For å bekjempe arbeidskriminalitet og andre former for kriminalitet knyttet til arbeidslivet foreslo KrF å bevilge midler til to nye sentre i Trondheim og Tromsø som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslo vi økt bevilgning til Arbeidstilsynet og Økokrim.

Stortinget vedtok våren 2015 nærpolitireformen som skal sikre et politi for fremtiden. KrF ble med på reformen for å sikre nærpolitiet. KrF foreslo derfor å øke bevilgningen til politiet for å sikre flere polititjenestemenn ute i distriktene med 150 millioner kroner.

Rehabilitering i kriminalomsorgen er viktig for å hjelpe den enkelte innsatte til et liv uten kriminalitet etter endt soning. KrF foreslo derfor å omfordele midler til økt bemanning av fengselsbetjenter og andre med sosialfaglig bakgrunn i kriminalomsorgen. I tillegg foreslo vi å omfordele bevilgningen til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen, blant annet Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Vardeteateret og Frelsesarmeen. KrF foreslo også økte midler til reisestøtte for pårørende til innsatte som soner i Nederland. KrF foreslo også å bygge ut 30 lukkede plasser i Vik fengsel, samt opprettholde avdeling Kleivgrend som er planlagt nedlagt.

 

KrF inngikk avtale om statsbudsjettet for 2016 med regjeringspartiene og Venstre. KrF fikk mange viktige seire i budsjettavtalen. Blant annet fikk vi gjennomslag for 5 mill. kroner til Center for Cyber and Information Security, midler til 2 nye senter til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet med til sammen 24 millioner kroner, 40 mill. kroner til en styrking av politiet og Statens barnehus, samt 10 mill. kroner til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere, kap, samt 10 mill. kroner til spesielle rettshjelptiltak.

I justiskomiteen ble det gjort ytterligere omdisponeringer innenfor rammen. KrF fikk her gjennomslag for blant annet ytterligere 2 millioner kroner til Kripos til etterforskning av overgrep mot barn på nett.

Revidert nasjonalbudsjett 2016

KrF inngikk avtale om revidert nasjonalbudsjett med regjeringspartiene og Venstre. KrF fikk gjennomslag for midler til å starte utbyggingen av fengslene i Mandal og Froland for å løse kapasitetsutfordringen i kriminalomsorgen. Antall tilrettelagte avhør ved barnehusene har økt med om lag 30 pst. sammenlignet med 2015, og mange av avhørene blir ikke tatt innen den lovpålagte fristen, og hovedårsaken til det er manglende kapasitet ved barnehusene. KrF fikk derfor gjennomslag for å styrke Statens Barnehus med 5 millioner kroner.