Statens barnehus

Arbeiderpartiet fremmet våren 2014 representantforslag om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene. Forslagene ble vedtatt med noen endringer bl.a. ble aldersgrensen for obligatorisk bruk av barnehus ble satt til 16 år og ikke til 18 år som forslaget gikk ut på. KrF mener bruken av barnehus hvor barn eller personer med psykisk utviklingshemming har selv vært utsatt for eller vært vitne til vold og overgrep er svært viktig. Dette fordi barnehusene innehar god kompetanse på oppfølging og utføring av dommeravhør av barn som utsettes for slike overgrep. Dessverre har ventetiden før dommeravhør blir foretatt som hovedregel blitt overskredet, og at årsaken til dette er at politiet ikke har nok kapasitet til å etterforske slike saker. Det var da etter KrFs mening viktig å få på plass at styrking av politiet, i tillegg til barnehusene.

En enstemmig komite vedtok forslag om å styrke kapasiteten ved Statens Barnehus, og at ny forskrift vedrørende barnehusene kommer på plass så raskt som mulig. Samt ba komiteen regjeringen sikre at politiet prioriterer etterforskning av vold og overgrep av barn, eller som barn har vært vitne til, og utrede behovet for flere leger med sosialpediatrisk kompetanse og hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke kapasiteten for medisinske undersøkelser av barn som mistenkes for å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

KrF fikk med seg Høyre, FrP og Venstre på å gjøre bruk av barnehus ved dommeravhør obligatorisk for barn under 16 år som har vært utsatt for vold eller overgrep, eller er vitne til slike saker, der dette er til det beste for barnet. Samt at dommeravhør av barn under 16 år som har vært utsatt for vold eller overgrep, eller er vitne til slike saker, skal ledes av politiet.

Sosialistisk Venstreparti fremmet i salen forslag om at forslagene også skulle gjelde mennesker med psykisk utviklingshemming, men da det er forutsatt at endringene også gjelder for denne gruppen fant ikke KrF grunnlag for å stemme for forslagene fra SV.

Statens barnehus 2015

Regjeringen fremmet våren 2015 forslag om endringer i straffeprosessloven om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner, jf. Prop. 112 L (2014-2015). Formålet med endringene var å styrke barn og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi disse et langt bedre vern mot vold og seksuelle overgrep, uten at det svekker siktedes rettssikkerhet. Det som tidligere har blitt kalt dommeravhør skal nå betegnes som tilrettelagt avhør. KrFs Kjell Ingolf Ropstad var saksordfører i saken.

Proposisjonen foreslo blant annet dommeren ikke lengre skal lede avhøret, og at vitner som avhøres ved tilrettelagt avhør skal ha forklaringsplikt. Regjeringen foreslo at aldersgrensen for tilrettelagt avhør fremdeles skal være 16 år, men at aldersgrensen hvor fornærmede har blitt utsatt for seksuelle overgrep begått av nærstående personer skal utvides til 18 år. Regjeringen foreslo å innføre differensierte lovpålagte frister for når avhør skal foretas. Ved akutte saker skal fristen for å foreta tilrettelagt avhør være én uke, mens i de andre alvorlige sakene skal fristen være på to uker, og i de resterende sakene skal den være på tre uker. For å hindre at fristene går på bekostning av kvaliteten av avhøret foreslo departementet i tillegg at fristen kan forlenges med en uke i de sakene der politiet, før fristen går ut, har foretatt tidkrevende etterforskningskritt eller forberedelser som var nødvendige av hensyn til vitnet eller avhørets kvalitet. Under høringen i justiskomiteen av proposisjonen fikk forslagene i stor grad støtte. Arbeiderpartiet fremmet eget forslag om en ukes frist i alle saker, med mulighet for forlengelse.