Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Regjeringen la frem stortingsmelding om politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen, jf. Meld. St. 13 (2015-2016) som følge av et stortingsvedtak i forbindelse med behandling av nærpolitireformen.

Meldingen beskriver politiets rolle og ansvar som den sentrale beredskapsaktøren, med særlig vekt på Politidirektoratets samordnings- og koordineringsansvar ved kriser og alvorlige hendelser. Det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet bygger på fire hovedprinsipper: ansvar, nærhet, likhet og samvirke.

Det er tre nivåer i det nasjonale beredskapsapparatet. Regjeringen og departementene utgjør det strategiske nivå (nivå 1), det operasjonelle nivå (nivå 2) der en rekke direktorater, etater og tilsyn skal ha viktige beredskapsoppgaver og sentrale funksjoner i nasjonal krisehåndtering og det taktiske nivå (nivå 3) som omfatter politidistriktene og særorgan, fylkesmenn, kommuner og region- og distriktskontorer til statlige forvaltningsorganer. Fylkesmannen på regionalt nivå skal samordne den sivile krisehåndteringen, og Fylkesberedskapsrådets funksjon er å samordne både i det kriseforebyggende arbeid og under selve krisehåndteringen. Kommunenes har ansvar for å sikre et systematisk, kontinuerlig og kvalitetsmessig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette omfatter utarbeidelse av en overordnet beredskapsplan som blant annet skal inneholde en plan for kommunal kriseledelse.

Gjørv-kommisjonens anbefalte opprettelsen av en nasjonal skalerbar operasjonssentral (NOU 2012:14) og Politidirektoratet skal etablere et døgnbemannet situasjonssenter som skal ha oversikt over ulike hendelser i politidistriktene, og således kunne presentere et situasjonsbilde for politidirektøren og holde Justis- og beredskapsdepartementet informert om hendelser til enhver tid. Arbeiderpartiet og Senterpartiet problematiserte i Innst. 167 S (2015-2016) at situasjonssenteret kunne komme i konflikt med politidistriktenes egne operasjonssentraler. Det stemmer ikke. Politidirektoratets operative mandat utvides ikke som følge av nytt situasjonssenter i Politidirektoratets lokaler.