Personforfølgelse

Regjeringen fremmet Prop. 42 L (2015-2016) om å styrke den strafferettslige beskyttelsen mot personforfølgelse («stalking») og andre overgrep. De foreslo også endringer i straffelovens regler om tvangsekteskap som rammer den som forleder eller på annen måte medvirker til at en person reiser til et annet land enn der personen er bosatt, med forsett om at personen der vil bli utsatt for tvangsekteskap. Regjeringen drøftet i proposisjonen om å gjeninnføre barnets alder som objektivt straffbarhetsvilkår i saker om seksuelle overgrep mot barn under 14 år, men valgte ikke å fremme forslag om dette. KrF støttet forslagene fra regjeringen. En enstemmig justiskomite støttet forslagene fra regjeringen, jf. Innst. 211 L (2015-2016).