Opphevelse av foreldelsesfristen i straffesaker

KrF fremmet våren 2014 et representantforslag hvor regjeringen ble bedt om å fremme forslag om opphevelse av foreldelsesfristen ved incest-, voldtekts- og drapssaker (Dokument 8:14 S (2013-2014)).

Straff er i norsk rett tradisjonelt definert som et onde staten påfører lovovertrederen på grunnlag av lovovertredelsen. Foreldelsesreglene i strafferetten er blant annet knyttet til adgangen til å reise straffesak. Det er flere hensyn bak foreldelsesreglene, og for de fleste straffbare handlinger er det nødvendig å opprettholde reglene. Ved drap, incest og voldtekt stiller saken seg noe annerledes på grunn av den straffbare handlingens karakter. Opphevelse av foreldelsesreglene endrer ikke straffbarhetsvilkårene, noe som medfører at faren for at uskyldige dømmes ikke økes ved å oppheve foreldelsesreglene ved slike alvorlige straffbare handlinger. Rettssikkerheten til den enkelte borger blir ivaretatt.

Drap, incest og voldtekt er svært alvorlige forbrytelser som krenker mennesket på det groveste. Det er lovbrudd som kan prege offeret og pårørende i svært lang tid, kanskje livet ut. Foreldelsesreglene avskjærer muligheten for å reise straffesak, og dermed at lovbryteren domfelles. Begrunnelsen for opprettholdelsen av foreldelsesreglene ved drap og alvorlige overgrep blir i så henseende av mindre betydning. Håndhevelse av loven i slike saker er viktig både for den enkelte og for samfunnet generelt.

En samlet komite ((Innst. 150 S (2013-2014)) vedtok forslagene om at straffeansvar etter straffelovens §§ 192, 195, 196 og 233 ikke skal foreldes. I tillegg ble det enstemmig vedtatt utskutt foreldelsesfrist av bestemmelsene om forbud mot kjønnslemlestelse. Utskutt foreldelsesfrist innebærer at foreldelsesfristen først begynner å løpe når fornærmede er 18år.

Regjeringen fulgte opp innstillingen fra justiskomiteen og fremmet våren 2014 Prop. 96 L (2013-2014) om opphevelse av foreldelsesfristen, samt fremskutt foreldelsesfrist for kjønnslemlestelse. I tillegg fremmet regjeringen forslag om utskutt foreldelsesfrist av straffelovens §§ 219, 222 2. ledd og 224.