Offentlighetsloven

KrF fremmet et representantforslag sammen med Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet om endring av offentleglova om unntak for innsynsrett til byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, jf. Dok. 8:85 L (2014–2015).

Bakgrunnen for forslaget var en uttalelse fra Sivilombudsmannen der det ble konkludert med at kommuner hadde en praksis som var i strid med offentleglova når det gjaldt innsyn i byrådsdokumenter. Kommunene har ment at dokumenter som blir lagt frem til forberedende byråd eller til byrådskonferanser, ikke er å regne som «saksframlegg» eller ferdigstilte dokumenter, men Sivilombudsmannen er av en annen oppfatning.

Til sammenligning har regjeringen hjemmel for å unnta notater til regjeringskonferanser, noe også byråd og fylkesråd i parlamentarisk styrte fylkes-/kommuner har behov for. Når det ikke foreligger mulighet for å unnta dokumenter offentligheten kan det medføre at drøftelser finner sted muntlig i stedet for at det utarbeides skriftlige notater. Det kan være uheldig blant annet fordi man ikke får god saksbehandling av saker og man i ettertiden ikke vil kunne få innsyn i hva som har grunnlaget for ulike saker. Byråd/fylkesråd har, som regjeringen, behov for forberedende møter hvor man kan utveksle notater for å sikre en god saksbehandling.

Det var blant en del journalister sterk motstand mot forslaget, blant annet fordi pressen har opplevd å få avslag på innsyn i dokumenter fra både byråd og regjeringen. Det var derfor viktig for KrF å tydeliggjøre pressens rett til innsyn i de saker som de etter loven har rett på innsyn i.