Militær virksomhet i væpnet konflikt

Regjeringen fremmet forslag i Prop. 44 L (2015-2016) om endringer i straffeloven som tar sikte på å motvirke at privatpersoner deltar i stridshandlinger i væpnet konflikt. Endringene innebærer at angrep begått av norske borgere eller mot personer bosatt i Norge mot norske militærstyrker, kriminaliseres. Videre kriminaliseres militær deltakelse i væpnet konflikt i utlandet med visse unntak som at den stridende har privilegier etter humanitærretten. Endelig kriminaliseres rekruttering til ulovlig militær deltakelse i væpnet konflikt. Denne handlingsplanen skal forebygge framvekst av radikaliserte enkeltpersoner og miljøer som har ønske eller intensjon om å begå voldelige aksjoner.

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme har høstet bred anerkjennelse, og ett av tiltakene i handlingsplanen (tiltak nr. 20) er å sende på høring forslag om å strafferegulere privatpersoners deltakelse i væpnet konflikt. Proposisjonen er oppfølgingen av dette tiltaket.

Det har den senere tid vært en framvekst av radikaliserte enkeltpersoner, miljøer og fremmedkrigere. Dette gir grunn til bekymring. Utviklingen er tydelig beskrevet i de siste års trusselvurderinger fra PST og Etterretningstjenesten. Flere terroraksjoner i Europa og i verden for øvrig bekrefter alvoret i og det store voldspotensialet som følger av denne utviklingen. Det er derfor viktig å sikre at regelverket følger utviklingen i trusselbildet nøye, slik at lovreguleringen er målrettet slik at den kan bidra til å forebygge terror.  Stortinget, med unntak av Venstre, SV og MDG, vedtok endringene i proposisjonen.