Menneskehandel

Menneskehandel og sårbare enslige mindreårige 

KrF fremmet et representantforslag med tiltak hvor barn er ofre for menneskehandel, jf. Dokument 8:100 S (2016–2017). I 2016 forsvant 182 enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak. Disse enslige mindreårige som forsvinner er særlig sårbare for menneskehandel. KrF fremmet derfor ulike forslag for å bedre situasjonen for enslig mindreårige asylsøkere i Norge, ved at det nå skal lovfestes hvilken omsorg enslige mindreårige har krav på. I tillegg til at det skal opprettes team mot menneskehandel som kan oppdage ofre og forhindre at barn blir utsatt for menneskehandel eller rekruttert til kriminelle miljøer fra asylmottak. I tillegg har vi fått gjennomslag for at etater som arbeider med barn, og da spesielt enslig mindreårige asylsøkere, skal styrke sin kompetanse når det gjelder menneskehandel. KrF fikk gjennomslag for følgende forslag, jf. Innst. 397 S (2016-2017):

-          at førstelinjetjenesten til barnevernet, politiet og utlendingsforvaltningen har tilstrekkelig kompetanse om menneskehandel som involverer barn

-          at det skal opprettes en sentral enhet som skal ha ansvar for oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel og veiledning til lokale barnevernskontor i saker hvor menneskehandel mistenkes

-          at regjeringen skal gjennomgå taushetspliktsreglene for førstelinjetjenesten til barnevernet, politiet og utlendingsforvaltningen for å sikre at disse ikke er til hinder for samarbeid i saker som gjelder mindreårige ofre for menneskehandel.

-          at Statens barnehus skal få ansvar for å avhøre barn som er utsatt for menneskehandel, på lik linje med andre overgrepsutsatte barn

-          om at kompetanse knyttet til menneskehandel hos dem som representerer enslige mindreårige asylsøkere skal styrkes

-          at alle barn som er utsatt for menneskehandel, skal få tilgang til spesialisthelsetjenesten slik at de raskt kan få hjelp til å bearbeide traumer

-          at det skal opprettes team mot menneskehandel som kan oppdage ofre og forhindre at barn blir utsatt for menneskehandel eller rekruttert til kriminelle miljøer fra asylmottak

-          at bosetting av enslige mindreårige asylsøkere skal skje raskere, særlig de mellom 15 og 18 år som er spesielt sårbare for rekruttering til menneskehandel, for å sikre en stabil omsorgssituasjon og at oppfølgingsansvaret blir tydeliggjort

-          at enslige mindreårige asylsøkere med begrenset opphold på grunn av manglende ID bosettes umiddelbart.

-          at ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere skal lovfestes, herunder hvilken omsorg disse barna har krav på og hvilke krav som stilles til mottak med enslige mindreårige asylsøkere.

KrF fikk derimot ikke flertall for å fjerne adgangen til å gi begrenset opphold til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

 

 

KrF fremmet våren 2015 et representantforslag om å bekjempe vår tids slaveri.

Menneskehandel er vår tids slaveri, og ifølge FN lever mellom 25 og 27 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Det er langt flere enn under den transatlantiske slavehandelen, da om lag 11,5 millioner afrikanere ble fraktet over Atlanterhavet.

Slaveriet er i dag en av de tre største illegale økonomiene i verden. Gjennom slavehandel kan et menneske bli solgt om og om igjen, i motsetning til en dose narkotika. Slaveri er utnytting av barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester, herunder prostitusjon, vinningskriminalitet, salg av narkotika og tigging, ved bruk av vold, trusler og andre kontrollmekanismer. Bakmennenes risiko er lav, mens forventet profitt er høy. Dette må etter forslagsstillernes mening endres. Risikoen må bli høy, mens profitten må reduseres. Krf fremmet følgende forslag:

 1. Stortinget ber regjeringen sikre at ofre for menneskehandel gis et godt og likeverdig tilbud i hele landet, samt verdig botilbud, helsekartlegging og oppfølging, tilbud om norskopplæring og tilbud om aktivitet.
 2. Stortinget ber regjeringen innføre obligatorisk undervisning om vår tids slaveri i grunnskolen og videregående opplæring.
 3. Stortinget ber regjeringen sikre at politi, påtalemyndighet, tollvesenet, sikkerhetsansatte på flyplasser, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell, lærere m.m. får kompetanse til å kunne identifisere ofre for menneskehandel.
 4. Stortinget ber regjeringen gjøre Lauras Hus og ROSA-prosjektet om til permanente tiltak og sikre økonomisk forutsigbarhet for tiltakene.
 5. Stortinget ber regjeringen styrke det internasjonale samarbeidet knyttet til bekjempelse av vår tids slaveri.
 6. Stortinget ber regjeringen vurdere om Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel, KOM, har nødvendig myndighet til å utføre de oppgavene den er satt til å utføre.
 7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at domstolene ved kjennelse kan gi politiet tillatelse til å foreta kommunikasjonsavlytting når noen med skjellig grunn mistenkes for handling eller forsøk på handling som rammes av straffeloven § 224.
 8. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at «slaveri og tilsvarende omstendigheter» tas inn som nye straffalternativ i straffeloven § 224, jf. GRETAs anbefaling.
 9. Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å gi mennesker, hvor det er sannsynliggjort at de er ofre for menneskehandel, oppholdstillatelse i Norge

 

Et enstemmig Storting støttet følgende forslag:

 1. Stortinget ber regjeringen sikre god helsefaglig, sosialfaglig og juridisk oppfølging av mennesker som er utsatt for menneskehandel og vurdere å opprette flere egnede botilbud og spesialiserte krisesentre for denne gruppen.
 2. Stortinget ber regjeringen sikre bevisstgjøring og kunnskap om vår tids slaveri i kompetansemålene i skolen.
 3. Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som kan høyne kompetansen på sosial dumping blant dem som arbeider i næringer som er spesielt utsatt, blant annet servicenæringen og bygg- og anleggsbransjen, og de som studerer ved fagutdanninger som rekrutterer til utsatte næringer.
 4. Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som kan bidra til å sikre at politi, påtalemyndighet, tollvesenet, sikkerhetsansatte på flyplasser, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell, lærere m.m. får kompetanse til å kunne identifisere ofre for menneskehandel.
 5. Stortinget ber regjeringen styrke ROSA og vurdere å gjøre det om til et permanent tiltak og sikre økonomisk forutsigbarhet for tiltaket.
 6. Stortinget ber regjeringen styrke det internasjonale samarbeidet knyttet til bekjempelse av vår tids slaveri.
 7. Stortinget ber regjeringen utrede om Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) har nødvendig myndighet til å utføre de oppgavene den er satt til å utføre.
 8. Stortinget ber regjeringen vurdere om «slaveri og tilsvarende omstendigheter» bør tas inn som nye straffalternativ i straffeloven (1902) § 224, jf. GRETAs anbefaling.
 9. Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å gi mennesker, hvor det er sannsynliggjort at de er ofre for menneskehandel, oppholdstillatelse i Norge.

Arbeiderpartiet og Venstre støttet ikke følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at domstolene ved kjennelse kan gi politiet tillatelse til å foreta kommunikasjonsavlytting når noen med skjellig grunn mistenkes for handling eller forsøk på handling som rammes av straffeloven (1902) § 224.