Kapasitetsplan for kriminalomsorgen

Regjeringen fremmet forslag om kapasitetsplan for kriminalomsorgen, jfr. Meld. St. 12 (2014-2015). KrF inngikk en avtale sammen med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, om opptrapping av fengselsplasser frem til 2020, og en utfasing av gamle, ineffektive og utrangerte fengsler. Avtalen sikrer en netto økning på hele 500 nye lukkede fengselsplasser de neste årene. I tillegg ble det inngått avtale om en midlertidig avtale med Nederland om leie av 242 soningsplasser. Det har blitt påstått at avtalen med Nederland kan stride mot menneskerettighetene, noe som er blitt avvist av menneskerettighetseksperter.

Gjennom avtalen får man på plass midlertidige løsninger som vil bistå den akutte utfordringen, samtidig som man får på plass langsiktige tiltak gjennom oppbygging av ny kapasitet. Det er viktig for å sikre lavere dekningsbelegg i norske fengsel.

Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en utfasing- og opptrappingsplan innen våren 2016, og i det er i avtalen lagt klare føringer for hvor kapasitetsveksten bør komme, basert på faglige kriterier.

Agder-fylkene er et eksempel på områder med store kapasitetsutfordringer.

Det skal derfor bygges to nye fengsler, samt utvide Evje fengsel med 40 nye plasser slik at man tilsammen får 340 fengselsplasser i Agder. Denne løsningen svarer godt på de faglige anbefalingene i kvalitetssikringsrapporten som er gjort for nytt fengsel i Agder og det sikrer en god fordeling på viktige arbeidsplasser.