Politiets våpeninstruks (bevæpning)

Midlertidig bevæpning

Den 21. november 2014 gav Justis- og beredskapsdepartementet samtykke, etter anmodning fra Politidirektoratet, til midlertidig bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell, og ble senere forlenget. Justis- og beredskapsministeren ba Stortinget om å få gi en redegjørelse for Stortinget om midlertidig bevæpning av politiet. Redegjørelsen fant sted i Stortinget 2. juni 2015. Etter redegjørelsen ble det vedtatt å sende redegjørelsen til justiskomiteen for videre behandling. Bakgrunnen for Politidirektoratets ønske om midlertidig bevæpnet politi var PST sin trusselvurdering av 4. november 2014. Der ble det blant annet uttalte at det var sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge. Den 29. oktober 2015 kom en ny vurdering fra PST om ISIL-sympatisører i Norge. Her påpekte de at «sannsynligheten for terrorangrep fra ISIL-sympatisører er noe redusert.»

Regjeringen har ansvar for å iverksette nødvendige og proporsjonale tiltak i tråd med de vedtak som Stortingets fatter, og midlertidig bevæpning setter dette ansvarsforholdet på spissen. Bakgrunnen for det er at regjeringen har innsyn i et gradert materiale som Stortinget ikke har. Det medfører at Stortinget ikke kan overprøve i like stor grad anbefalinger regjeringen gir. Stortinget ba i Innst. 235 S (2014–2015) regjeringen opprettholde dagens bevæpningspraksis med et ubevæpnet politi. KrF støttet dette vedtaket.

Politiet ble avvæpnet i februar 2016 etter å ha båret våpen siden høsten 2014. Dette er den lengste midlertidige bevæpningen i norsk historie.

Generell bevæpning

Høsten 2014 sendte regjeringen høringsforslag om ny våpeninstruks. Våpeninstruksen er hjemlet i politiloven og gir regler om politiets våpenbruk. Høyre og Fremskrittspartiet har i regjeringserklæringen uttalt at de ønsker å åpne opp for generell bevæpning av politiet der politiet selv mener det er den beste løsningen. Venstre fremmet så forslag i Stortinget der de ba regjeringen legge frem en sak hvor det klargjøres at generell bevæpning i politiet ikke skal finne sted og at hovedreglene om bevæpning skal inntas i politiloven. KrF har programfestet at politiet skal være bevæpnet.

På grunn av trusselsituasjonen gav Justis- og beredskapsdepartementet i november 2014 samtykke til at politiet kunne bruke våpen i den daglige tjenesten. Denne tillatelsen er senere blitt forlenget og gjelder fremdeles i skrivende stund. Justisministeren gav våren 2015 en redegjørelse til Stortinget om trusselsituasjonen. KrF har ikke ytret sterk motstand av den midlertidige bevæpningen, men har imidlertid vært opptatt av den ikke går over i en permanent bevæpning av politiet.

KrF og Venstre fikk gjennomslag med regjeringspartiene for at generell bevæpning av politiet ikke skal finne sted, samt at ordningen med den midlertidige bevæpningen skal evalueres.