Fengsel i Agder

 

 Manglende soningskapasitet i Kriminalomsorgen er en stor utfordring. Det medfører at det kan ta lang tid før straffedømte får sone, at personer som skulle vært varetektsfengslet blir sluppet fri, at fanger må transporteres rundt i landet for å finne ledig kapasitet, og at dekningsgraden i fengslene blir for høy. Dette medfører økte kostnader og går ut over innholdet i soningen, noe som igjen kan medføre større gjentakelsesfare. Soningskøen har nå gått ned grunnet leie av fengselsplasser i Nederland. KrF har vært tydelig på at siden vi må leie fengselsplasser i utlandet, er det helt avgjørende at fengselskapasiteten bygges opp i Norge.

 KrF har hatt en nøkkelrolle i å få på plass nytt fengsel i Agder, ettersom fengslene her er gamle og et nytt fengsel vil styrke kapasiteten. I januar 2017 varslet Justis- og beredskapsdepartementet at det skal bygges fengsel med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland i Agder. Nytt fengsel i Agder tilfører området sårt tiltrengte fengselsplasser, og vil samtidig ha en god effekt på arbeidsmarkedet i regionen.

 

Tidligere arbeid:

Våren 2014 fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet.

Manglende soningskapasitet i Kriminalomsorgen er en stor utfordring. Det medfører at det kan ta lang tid før straffedømte får sone, at personer som skulle vært varetektsfengslet blir sluppet fri, at fanger må transporteres rundt i landet for å finne ledig kapasitet, og at dekningsgraden i fengslene blir for høy. Dette medfører økte kostnader og går ut over innholdet i soningen, noe som igjen kan medføre større gjentakelsesfare. KrF mener at tilstrekkelig soningskapasitet er helt avgjørende for god straffegjennomføring.

Kriminalomsorgsdirektoratet kom i 2013 med en kapasitetsplan for kriminalomsorgen vedrørende behovet for økt soningskapasitet. Kriminalomsorgens kapasitetsplan slår fast at det er behov for flere fengselsplasser. KrF mener det er viktig at kapasitetsplanen gis bred faglig og politisk forankring, og at kapasitetsutvidelser prioriteres både for lukkede soningsplasser og varetektsplasser.

I kapasitetsplanen trekkes Agder frem som ett av stedene hvor det er behov for nytt fengsel. KS1-rapporten om fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold konkluderer med at det bør bygges 300 nye fengselsplasser i Agder, noe som vil være en kapasitetsøkning på ca. 180 plasser. Rapporten viser til at etterspørselen i 2022 vil utgjøre mellom 265 og 315 plasser ved 90 pst. kapasitetsutnyttelse, og videre at etterspørselen trekkes opp av at det blant annet soner om lag 70–75 personer i Rogaland, men som hører til Agder politidistrikt. Fengslene i Agder er gamle, noe som gjør det nødvendig med nye fengselsplasser for å kunne styrke kapasiteten. For KrF er det viktig å få på plass nytt fengsel i Agder. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om bla. kapasiteten i Kriminalomsorgen høsten 2014. KrF mener at med den kunnskap og informasjon en har nå, er det behov for nytt fengsel i Agder. Dette bør etter dette medlems mening adresseres i den varslede stortingsmeldingen.

KrF anmodet regjeringen, sammen med Høyre og FrP, om å vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) ved bygging av ny og utvidet soningskapasitet i kriminalomsorgen.

KrF støttet ikke noen av forslagene fra Arbeiderpartiet (Innst. 222 S (2013-2014))

Beslektet artikkel: Se også "Kapasitetsplan for kriminalomsorgen"