Bruken av politicelle

Venstre fremmet våren 2014 representantforslag om innstramming av bruken av politicelle, ofte omtalt som glattcelle (Dok. 8:20 L (2013-2014)). Bruken av glattceller har lenge vært gjenstand for debatt. Det er blitt dokumentert at svært mange pågrepne personer har blitt holdt på politicelle langt utover den lovpålagte fristen på 48-timer. Politicellene er i stor grad strippet for all møblering, noe som kan medføre en stor psykisk belastning for den pågrepne. Det er derfor svært viktig at man derfor ikke blir satt på en politicelle lengre enn det som den lovpålagte fristen tillater.

Venstre fremmet blant annet forslag om at den pågrepne skal overføres til alminnelig varetektscelle innen 4 timer, noe KrF ikke stemte for. Bakgrunnen for det er at politiet skal i dag gjøre fortløpende vurderinger av behovet for fengsling, og ofte lenge før det har gått 4 timer.  En slik regel kan da medføre at den pågrepne sitter lenger enn nødvendig. I tillegg kan perioden etter en pågripelse være uoversiktlig, og en 4 timersregel vil da kunne fremtvinge avgjørelser fra ansvarlig politijurist som viser seg å være forhastet eller basert på feil grunnlag. En slik frist vil etter KrFs mening derfor primært være av symbolsk karakter.

Årsaken til overskridelse av tidsfristen for overføring til Kriminalomsorgen henger nøye sammen med kapasitetsproblemer vedrørende varetektsplasser og fengselsceller. Regjeringen har varslet utvidet kapasitet i Kriminalomsorgen. Etter KrFs mening vil dette på lang sikt være et viktig grep for å hindre brudd på fristen, fordi mistenkte i varetekt er ikke en del av kjernevirksomheten til politiet, men derimot Kriminalomsorgen.

KrF har vært opptatt av at minstestandarden i politicellene skal økes, slik at de mange negative effektene av isolatsituasjonen kan reduseres. Likevel vil det i noen tilfeller være nødvendig av hensyn til den pågrepnes sikkerhet at politiet fremdeles har politiceller uten særlig innredning.

En samlet komite påpekte at ungdom mellom 15 og 18 år ikke skal plasseres på glattcelle, med mindre helt spesielle omstendigheter gjør det nødvendig.

KrF stemte sammen med Høyre og FrP at regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet for 2015 skal vurdere tiltak for å heve kvaliteten på landets glattceller, samt at de skal sikre at 48-timersregelen overholdes strengt. I tillegg stemte de nevnte partier for at regjeringen skal forbedre systemet for overføring av pågrepne fra politiet til Kriminalomsorgens varetektsceller.