Justispolitikk

Trygghet og sikkerhet er grunnleggende faktor i alle menneskers hverdag.

Når lovbrudd begås, skal samfunnet sørge for rettferdighet. Rettsstat og rettssikkerhet er bærende prinsipper i et fritt demokrati. Offensiv satsing på kriminalitetsforebyggende tiltak er det aller beste verktøyet for å hindre kriminalitet. Samarbeid mellom ulike aktører, som politi, berørte familier, barnevern, konfliktråd, skoler og kommune er sentralt for å muliggjøre dette.

Vold og overgrep skal ha høyest prioritet hos politiet. Det er et stort problem at så mange voldtekter og overfallsvoldtekter blir henlagt, det er derfor nødvendig å intensivere arbeidet med å forebygge og oppklare slike saker.

Mange barn og unge vokser opp med vold i sitt eget hjem. Vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4,5-6 mrd kr. årlig, og da tar man ikke med den menneskelige kostnaden som det enkelte offer må bære selv. Det er et stort samfunnsproblem når vold og trusler blir en del av hverdagen. Dette kan aldri karakteriseres som en privatsak.

Menneskehandel er et stort internasjonalt problem, og dessverre også i Norge. Det moderne slaveriet er mye mer omfattende og utbredt enn under den transatlantiske slavehandelen. Bekjempelse av dette må foregå på flere arenaer, da kriminaliteten utspiller seg på forskjellige områder i samfunnet. Alt fra tvangsarbeid i hjem, til sosial dumping og prostitusjon.

Riksadvokaten har påpekt manglende innsats av bekjempelse og etterforskning av hverdagskriminalitet. KrF deler denne bekymringen, fordi dette er kriminalitet som gjør hverdagen utrygg for et stort antall ofre, når saken som oftest blir henlagt på grunn av manglende kapasitet. Det bør etter KrFs mening ikke foreligge et slikt lovløst rom i samfunnet og ønsker en nulltoleranse for hverdagskriminalitet.

Kriminalitetsbildet endrer seg i takt med samfunnsendringer, og medfører at den blir mer organisert. Politiet må tildeles tilstrekkelig med ressurser og tilfredsstillende etterforskningsmetoder å avverge og etterforske denne formen for kriminalitet.