Norskundervisning

2018

Lovfestet rett til norskundervisning på mottak

Regjeringen fremmet i Prop. 45 L (2017-2018) forslag om å pålegge kommunene å gi asylsøkere i mottak norskundervisning og undervisning i norske verdier og kultur. Frem til nå har dette vært frivillig for kommunene. Undervisningen er i dag på 175 timer norsk og 50 timer i norske verdier og kultur. Forslaget medfører at personkretsen for deler av introduksjonsloven utvides til å gjelde asylsøkere og ikke bare personer som har fått opphold og dermed er bosatt eller etablert i en kommune.  Regjeringen foreslo i tillegg å lempe på kravene for å få forlenget perioden i introduksjonsprogrammet fra 2 til 3 år om det vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær utdanning, eller styrke muligheten for å nå målsetningen i den individuelle planen. Det ble også foreslått å utvide forskriftsadgangen til å gjelde reaksjoner ved overtredelse av bestemmelser for gjennomføring av prøver i norsk og samfunnsfag. Dette gjelder også statsborgerskapsprøven. Samt foreslo regjeringen å ta inn i loven at arbeids- eller utdanningsrettede tiltak skal alltid inngå som en del av introduksjonsprogrammet. 

KrF var positiv til forslagene i proposisjonen, da flere av forslagene i proposisjonen følger opp KrFs politikk. KrF har blant annet programfestet at språkopplæringen må i større grad være arbeidsrettet med tidlig mulighet for praksisplass. I tillegg stemte et enstemmig Storting for vårt forslag om at alle flyktninger med barn, og som deltar på introduksjonsprogrammet, skal gjennomgå foreldreveiledningskurs og få en innføring i norsk barnehage- og skolesystem og barnevern. KrF fremmet forslag om dette i Innst. 327 L (2017-2018).